Får mest i rovdyrerstatning

Nikolai Finset i Eikesdal får erstattet mest sau tapt til rovdyr i Møre og Romsdal.

Ulven herjet i 2013 stygt i sauebesetninger både i Sunndal og Nesset på forsommeren. Nikolai Finset i Eikesdal mistet vel tjue lam til ulven den gang. I år var det jerv som tok dyra.

abonnent

Finset slapp 345 dyr på beite i området Gravdalen-Brunhøi-Seljefonna i Eikesdal i sommer. Etter å ha hentet ned besetningen var det betydelige tap. Han meldte tap av 99 dyr og søkte og fikk erstatning for 78 lam. Det gir en erstatningssum på knappe 171.000 kroner. Dette er den høgeste enkeltutbetalingen av de som får erstattet tap av sau til rovdyr i Møre og Romsdal i 2017.

Dette viser tall fra fylkesmannen. Sammenstillinga fra fylkesmannen viser det er jerv som er tapsårsaken i Nesset.

Finset har i mange år vært plaget av høge tapstall til rovdyr. Normaltallet sier Finset ligger på 20 dyr. Sauebonden er etterhvert blitt vant til at rovdyra hvert år forsyner seg av flokken hans. Fjella i Nesset er yngleområde for jerv.

Plagsomt og dyrt

- En tenker jo på om det er rett å drive med sau med slike forhold, men det er ikke lett å se noe alternativ til sauehold heller, og vi har lagt ned atskillig med arbeid i beiteområder, sier Finset.

I Nesset er Finset en av to som får erstatning for tap av sau til rodyr. Jon Sæter får erstattet 13 dyr. Finset synes erstatningsordninga fungerer greit all den tid en finner dyra som er drept og får påvist rovdyrskade. Akkurat det er ikke like lett hvert år. Men det er greit å vite at de dyra som er borte etter all sansynlighet er tatt av jerv. Det var verre å være på leiting de åra vi ikke visste hvorfor sauen blei borte.

- Men det koster. Erstatning er en ting. Men jeg må kjøpe nye dyr til avl som jeg har tapt til rovdyr, sier Finset.

Sunndal blir saueområde

I Sunndal erstattes tap av sau til både jerv og gaupe. Der har Sunndalsfjella fram til nylig vært yngleområde for jerv. Dette blir nå endret til fredningsområde for sau. Ti sauebønder får erstattet 115 dyr i Sunndal, to sau og 113 lam. Blandt dem Anne Grete Røymo. Hun er ikke den som får erstattet flest sau. Det gjør Marit Hjellmo i Grøvudalen vest som får vel 62.000 kroner for godkjent tap av 29 lam.

Tap i drivadistriktet

I Tingvoll får sju bønder erstatning for godkjent tap av 27 dyr. Alle tatt av gaupe. I Rindal får to bønder godkjent tap på tilsammen 22 lam tatt av jerv. I Surnadal får fire bønder godkjent tap av tilsammen 15 lam, alle tatt av gaupe.

Bakgrunn for tildeling av erstatning

Dette skriver fylkesmannen om grunnlaget for å beregne rovvilterstatning for 2017:

"Erstatninga er ytt på grunnlag av sannsynleggjort eller dokumentert skade. Statens naturoppsyn (SNO) har i 2017 dokumentert rovviltskade på 65 sauer og lam. Dette utgjer om lag 10 % av alle erstatta dyr. Dei resterande er sannsynleggjort som drept av rovvilt på bakgrunn av gitte kriterium i Forskrift om erstatning for rovviltskader. Ingen får erstatta tap av sau innafor normaltapet så sant dette tapet ikkje er dokumentert av SNO.

Nokre søkjarar har fått erstatninga avkorta fordi dei ikkje har oppfylt vilkåra for full erstatning forskrifta."

Årets tapstall er det nest laveste på ti år.