Debatt:

Et mer effektivt og inkluderende lokaldemokrati, ikke et angrep på demokratiet

Leserinnlegg.

Heim kommunestyre.   Foto: John M. Myrhaug, Avisa Sør-Trøndelag

Nye artikler

Da er første runde i Heim kommunestyret over, og vi kan se tilbake på ei tid med både gode og mindre gode debatter. Dessverre er det nok slik for de fleste av oss, at vi ser tilbake på kommunestyremøtene i Heim med en litt uggen følelse. Det har blitt lange møter, med til tider lite konstruktive debatter og diskusjoner. Dette har ført til at mange medlemmer har kvidd seg for å delta i debatten, og i det hele tatt kvidd seg for å komme på møtene. I KS sin veileder til folkevalgte, «Møte er satt», stilles det flere fornuftige krav til oss politikere. Som kommunestyrerepresentant skal vi vise respekt for kollegiet, møte og møteledelsen, samt ta ordet uten å bli møteplager. En kommunestyrerepresentant skal være positiv og konstruktiv i sin framferd. På alle disse områdene har kommunestyret i nye Heim kommune blitt utfordret av representant fra spesielt ett parti, men det er særlig de to siste områdene – positiv og konstruktiv, den representanten viser store mangler.

Representantene fra Halsalista og Frp var ute i media med leserinnlegg forrige uke hvor de hevder at posisjon i kommunestyret går til angrep på demokratiet i Heim. Selv om det føles unødvendig å kommentere dette, kan det ikke stå uimotsagt. Vi er nå 31 medlemmer i kommunestyret i Heim, og et tydelig flertall har siden oppstart i høst, opplevd møter som har vart i 7-9 timer, med et negativt klima og møter som tapper energi mer enn det gir energi og mening. Det at vi etter et halvår inn i nytt kommunestyre så oss nødt til å ta grep, handler ikke om at demokratiet skal knebles, tvert imot handler det om at demokratiet skal reddes. Vi har fått utallige tilbakemeldinger på at representanter gruver seg til møter, de ser ikke poenget i å ta ordet i saker og de opplever at debatten handler om helt andre ting enn det saken egentlig dreier seg om. I stedet for å jobbe konstruktivt og se framover for å utvikle vår nye kommune, oppleves kommunestyremøtene som en arena for omkamper av tidligere «tapte» saker, og angrep på administrasjon og møteledelse. Det oppleves frustrerende når bagateller blir tillagt stor vekt og tid, og talerstolen blir en scene hvor kraftige uttrykk og beskyldninger får mer plass enn gode politiske innlegg.

Folkevalgte som har stilt seg disponibel på sine respektive partilister har gått inn i politikken med et engasjement for å gjøre Heim kommune til en god kommune for våre innbyggere. Og vår jobb er å behandle saker som er på sakslista og som er utarbeidet av rådmann/administrasjon. Registrerer at Halsalista og Frp hevder at demokratiet er i angrep på grunn av at kommunestyrepolitikere vil hjem å hvile middag. Det er en usaklig og urimelig påstand. Det handler om at vi skal være opplagt til å behandle saker med respekt, og det handler også om respekt for enkeltrepresentantens tid. Etter 7-8 timer med gjentakelser, omkamper og gjennomgående negativ tone, er det lite overskudd igjen til å fatte gode vedtak.

I kommunestyret 25.06.20 så vi helt tydelig effekten av mangelen på konstruktivitet blant enkelte av våre representanter. Når en av representantene brukte 45 minutter på et innlegg med mange endringsforslag, og enda et innlegg på 10 minutter, og utallige replikker i samme sak, ser vi i klartekst behovet for et nytt regelverk med innstramming av taletid. Dette overforbruket av taletid bidrar ikke til å belyse sakene bedre, snarere tvert imot. Det vil heller bidra til at andre representanter vegrer seg fra å bruke nødvendig tid på talerstolen for å bidra til mer effektive møter. Når saker utsettes på grunnlag av enkeltrepresentanters overforbruk av taletid, sier det seg selv at dette er en trussel mot et effektivt demokrati. For å styrke lokaldemokratiet i Heim, er det nødvendig å gi alle representanter gode rammer for å ytre seg, og en begrensning i taletid vil påvirke positivt i så måte mener vi. Og når det i tillegg brukes tid på å rette skrivefeil i dokumenter, og komme med antakelser om at dokumentet er skrevet på et mørkloft med venstrehånda.. Ja, da er det ikke bare taletiden som er problemet. Men mangelen på grunnleggende respekt og folkeskikk.

Vi vil også hevde at endringsforslaget fra Halsalista av politisk karakter, var ønske om å innføre spørretime. En møtearena hvor alle innbyggere kan komme og stille spørsmål til politisk og administrativt nivå. Dette anser vi som folkemøte, og vi mener det ikke er behov for dette ifb med kommunestyret. Vi er folkevalgte og representerer dermed innbyggerne i kommunestyret og kan reise spørsmål på vegne av folket. I tillegg er det opprettet grendelag med en politisk representant inn i hvert lag, noe som også kan ses på som et bindeledd mellom folket og politikerne. Resten av endringsforslagene var detaljer som allerede var dekt opp i vårt forslag på møtereglement.

Det ble brukt nærmere tre timer på debatten vedørende reglementet, og 27 av 31 representanter signaliserte at det er behov for endring. Høyre støttet posisjonens forslag, og kom med et konstruktivt endringsforslag som omhandlet noen minutter lengre taletid, som ble enstemmig vedtatt. Dermed stemte 27 representanter for posisjonens møtereglement, noe som er et sterkt flertall. Det kaller vi demokrati. Så får vi bare håpe på at dette gjør det lettere å gjennomføre effektive kommunestyremøter i framtida, og at vi greier å rekruttere lokalpolitikere ved neste korsvei. Med det ønsker vi mer konstruktive møter velkommen og en riktig god sommer til alle sammen.

Posisjonspartiene i Heim kommunestyre – Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Heimlista og Krf.