Debatt:

Politikerrollen i Heim

Svar til Einar Vaaglands innlegg 10.09.20.

Marte Halvorsen  Foto: Heim Sp

Nye artikler

Heim er en ny kommune, og etter en så stor prosess er det selvsagt ting å jobbe med før alt er velsmurt og de politiske målene med sammenslåinga kan nås.

31 nyvalgte kommunestyrerepresentanter har et viktig ansvar og arbeid ift dette. Vi skal bidra til felles kultur og EN kommune. Like tjenester og tilgang til disse er et viktig mål. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver for kompetent arbeidskraft. Vi skal styrke oss på samfunns- og næringsutvikling, og bli en sterkere regionalpolitisk kraft enn vi tidligere har greid i de tre forskjellige kommunene. Slik kan vi fortsette med å referere viljen til positiv og offensiv samfunnsutvikling, slik vi bla finner det i intensjonsavtalen bak sammenslåinga.

Politikere har flere roller og kritisk blikk på forvaltninga ligger også til en av disse. Men etter ¾ år i kommunestyret opplever jeg at fokuset må vike for trøstesløs oppmerksomhet og tidsbruk på bagateller,- ja da går det på motivasjonen løs for medlemmene. Vi er som alle kommuner underlagt tilsynsmyndighet, har valgt vårt eget kontrollutvalg og har et godt system for internkontroll og revisjon på plass. Er det ikke da bedre å strekke seg etter politiske mål enn å bruke evigheter på å finn «7 feil» av minimal betydning i et saksframlegg?

Kikkerten kler politikeren bedre enn mikroskopet.

Den unormalt store tidsbruken som kommunestyremøtene i Heim har fått, tapper politisk energi hos det store flertall. Dette handler svært lite om vedtatt møtereglement eller den praktiske møteledelsen. Begge deler gir etter mitt syn gode rammer for oss, ordfører og administrasjon for å skape fruktbare møter. Skal vi lykkes i kampen mot sentraliseringskrefter og en svak befolkningsprognose de neste 10 åra må ustrukturert flisespikkeri erstattes av konstruktivitet og utviklingsorientert debatt. En god start vil være respekt og raushet fremfor egeneksponering, samt ryddighet i utøvelsen av arbeidsgiverrollen fra hele kommunestyret.

Gruppeleder i Heim kommunestyre

Marte Halvorsen