Hårsåre høvdinger i Halsa og Hemne knebler kritikken mot Heim

Einar Vaagland. 

Meninger

3. mars sto det i Avisa Sør-Trøndelag at administrasjonen i Hemne mener at avisas bruk av kommunevåpenet som illustrasjon til mitt leserinnlegg "Skinndemokrati i Heim", er ulovlig. Leserinnlegget ba om svar på de mange uavklarte spørsmålene rundt Halsas sammenslåing med Hemne og Snillfjord og overflyttingen til Trøndelag, og var bl.a. kritisk til de økonomiske konsekvensene av reformen og prosessleder Aarvaag og leder Svanem i Fellesnemnda sin håndtering av planene for legevakten i Heim.

Avisas svar var å kontakte Norsk Heraldisk Forening, som sa at bruken av kommunevåpenet var lovlig, og dermed ga rådmann Aarvaag motvillig etter.

I samme avis stiller så redaktøren spørsmålstegn ved hvorfor Hemne kommune velger å forfølge denne artikkelen, og ikke andre artikler der kommunevåpenet har blitt brukt. Var det fordi leserinnlegget var kritisk til ledelsen i Heim?

Det er et godt spørsmål, for det samme har skjedd i Halsa. Der mener kommunen at Halsa Underskriftskampanjes bruk av kommunevåpenet er i strid med loven, et lovbrudd med en strafferamme på 6 måneder i fengsel. Likevel har ikke kommunen klart å fatte en avgjørelse i saken, som har pågått siden 2016, tross gjentatte purringer og behandlinger. Halsa Underskriftskampanje har vært kritiske til måten Halsa kommune og spesielt ordfører Rognskog har håndtert kommunereformen.

Og kommunen har en like lettvint omgang med lovverket i andre saker. Jeg har tidligere tatt for meg ordfører Rognskogs utallige regelbruddene i forbindelse med kommunereformen i Halsa, og at håndteringen av regelverket først har blitt bedre nå i høst, etter at jeg begynte å filme kommunestyremøtene.  Det gjenstår likevel en mengde uavklarte regeltolkninger og et 10-talls ubesvarete krav om innsyn.

Før jul ble jeg igjen nektet innsyn i enhetenes detaljbudsjetter, uten henvisning til paragrafer eller klagefrister. Jeg fant ved nærmere undersøkelse ut at Halsa kommune ikke har et eget Innsynsreglement for folkevalgte, slik loven krever. Reglementet kom på plass før budsjettbehandlingen, men likevel ble jeg nektet innsyn, med samme begrunnelse som før. Det ble klaget til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som denne uken ga meg fullt medhold.

Og nå ser det ut til at kritikk vil bli håndtert på samme måte i Heim kommune: Unnlat å svare på spørsmål, tolk reglene slik det passer, og tru med politiet.

Under folkemøtet i Halsa forrige mandag ble innbyggerne bedt om å sende inn de spørsmålene det ikke ble tid til, så skulle de bli besvart og lagt ut på hjemmesiden til Heim kommune. Jeg sendte derfor inn det tidligere omtalte leserinnlegget til prosessleder Aarvaag, men han nekter å svare. Og ved å unnlate å svare på spørsmålene og samtidig nekte Avisa Sør-Trøndelag å bruke kommunens logo som illustrasjon til disse spørsmålene, sender prosesslederen en tydelig beskjed om at han ikke ønsker kritiske spørsmål til arbeidet med kommunesammenslåingen.

Kritikken mot sammenslåingsprosessen og ledelsen i de to kommunene er forsøkt kneblet, og måten dette gjøres på bryter med de demokratiske spillereglene. Det finnes ingen unnskyldning: Administrasjonen må ta kontakt med kommuneadvokaten for å få klarhet i reglene, og så følge dem. Det som foregår nå i Halsa og Hemne er ikke rettsstaten Norge verdig.

Einar Vaagland og flere bekymrede innbyggere i Halsa