Tillitsvalgte med lua i hånda i Heim

Meninger

I Avisa Sør-Trøndelag 8. mars skriver ansatterepresentantene i Halsa, Hemne og Snillfjord at de føler seg godt ivaretatt i utformingen av Heim. Spørmålet mitt er på hvilken måte de har ivaretatt de ansatte.

Dette ble høyaktuelt forrige måned da prosessleder Aarvaag var så bekymret for "å beholde ansatte" at han valgte å be Fellesnemnda om å frata dem muligheten til å takke nei til første og eneste forslag om å gå inn i en annen stilling i Heim, en innskrenkning av oppsigelsesvernet i intensjonsavtalen. Og Fellesnemnda støttet ham enstemmig. Hva sa ansatterepresentantene om forslaget? Ingenting, ifølge innkallingen og referatet fra møtet.

At de ikke har vist seg i media før nå, muligens på grunn av leserinnlegget mitt "Skinndemokratiet i Heim", er så sin sak, men jeg finner knapt innspill på postlistene til de tre kommunene heller, eller til Fellesnemnda. Har de andre kanaler? Var det kanskje ansatterepresentantene som overtalte Aps Tove Karin Halse Lervik til å forandre teksten i innskjerpingen av oppsigelsesvernet 22. februar fra at kommunen "vil" si opp ansatte som nekter beordring til "kan"?

Hvis det er leserinnlegget mitt som er grunnen til at ansatterepresentantene føler de må forsvare seg, kunne de samtidig godt kritisert prosessleder Aarvaag for å unnlate å svare. Ønsker ikke ansatterepresentantene svar på spørsmål som:

• Hvor mange mister jobben når oppsigelsesvernet forsvinner etter 5 år?

• Hvordan løses lønnsforskjellene mellom de ansatte fra de tre kommunene? Går alle opp i lønn?

• Hvordan løses lønnsforskjellene mellom beordrede ansatte fra høyer betalte stillinger og andre ansatte? Går alle opp i lønn?

• Hva skjer med lønnsutviklingen til ansatte som beordres inn i nye stillinger med lavere basislønn? Blir de stående på stedet hvil lønnsmessig til de blir tatt igjen av de andre i samme stilling?

• Overflødige lærere som ikke oppfyller det nye kompetansekravet i skolen, kan ikke få jobb andre steder i Norge. Vil de få mer enn én sjanse til å si nei til beordring? Vil de bli tilbudt videreutdanning før de sies opp?

• Målet med sammenslåingen er bl.a. å få større fagmiljøer og bli mindre sårbar. Hvordan vil det hjelpe å beordre folk inn i stillinger de ikke har fagkompetanse i?

• Hvilke fagmiljøer blir styrket som et resultat av sammenslåingen?

• Hvorfor omfattes ikke de interkommunalt ansatte av oppsigelsesvernet?

• Vil beordrede ansatte få kjøregodtgjørelse hvis de får uforholdsmessig lang pendleravstand til den nye arbeidsplassen? Kan de kjøre i arbeidstiden?

• I Aure mister 10 lærere jobben etter reduksjonen i inndelingstilskuddet 10 år etter sammenslåingen med Tustna. Hvordan vil kuttet i budsjettet til Heim på ca 23 millioner ramme tjenestetilbudet i kommunen, og dermed de ansatte?

• Heim blir for liten. Kan vi forvente beordring av ansatte rundt i hele Orkland etter neste runde i kommunereformen? Hvor langt er for langt?

• Er det regnet på hvor stor effektiviseringsgevinst sammenslåingen vil gi? Hvor mye av dette er lønn?

• Er det regnet på om økte avstander vil gi økte driftsutgifter?

• Hvor store områder må hjemmehjelpen og omsorgstjenesten ta ansvar for?

Det er mange flere uavklarte spørsmål, men ansatterepresentantene har kanskje fått de svarene de trenger, i motsetning til meg? Jeg sendte spørsmålene i leserinnlegget mitt til prosessleder Aarvaag, men han nektet å svare, og forsøkte i stedet å forhindre at Avisa Sør-Trøndelag brukte Hemnes kommunevåpen som illustrasjon til leserinnlegget mitt.

Hvor var ansatterepresentantene da Fellesnemnda valgte å ansette en prosessleder og kommende rådmann uten utlysning? Var de ikke med og forhandlet fram intensjonsavtalen hvor det står at "Når ledere ansettes, skal dette gjøres gjennom en utvelgelsesprosess som vektlegger personlig egnethet og kriterier for god ledelse framfor geografisk tilhørighet"? Hvor var ansatterepresentantene da Halsa inngikk samarbeid med Hemne om å få assisterende rådmannen i Hemne inn som skolefaglig ansvarlig i 20% stilling før sommeren i fjor? Kommunens unnskyldning var at det dreide seg om en funksjon, og at det ble løst med en samarbeidsavtale mellom de to kommunene. Jeg etterlyste avtalen 25. oktober. Det viser seg at skolefaglig ansvarlig først ble formelt ansatt 27. oktober, to dager senere, uten at stillingen ble utlyst. 16. november ble avtalen fornyet, igjen uten at stillingen ble utlyst. Rådmannen i Halsa har så langt ikke svart på hvorfor stillingen ikke er utlyst. Ansatterepresentantene har så langt jeg vet ikke uttalt seg om saken.

I den viktigste omstillingen i arbeidslivet i Halsa, Hemne og Snillfjord noensinne bør vi kunne forvente et større engasjement fra ansatterepresentantene for å trygge de ansatte i stillingene deres. Når det ikke skjer, må de andre fagforeningene i Halsa, Hemne og Snillfjord komme på banen!


Einar Vaagland