Den sivile beredskapen må styrkast

"Heimevernet ( HV ) som etter HV-loven kan nyttast ved slike hendingar, må tilførast nødvendig nytt materiell som sambandsmateriell og feltvogner".

Illustrasjonsbilde. 

Meninger

dre Nordmøre forsvarsforening ( INF )samla til årsmøte er uroa over dei stadige øydeleggelsane som uver påfører samfunnet  som følgje av klimaendringar.                                                     Årsmøtet vil oppmode kommunar og andre sivile instansar om å gjennomgå sine planar for beredskap og oppgradere desse, slik at vi i framtida mest muleg kan forebygge mot ekstreme verforhold.  Berre denne vinteren har ras ført til isolerte bygdelag, stengde vegar, tusenvis av husstandar har vore utan straum over kortare og lengre tid. I ei tid med ein meir sårbar og komplisert infrastruktur kan heile samfunnet lett bli heilt lamma med dei konsekvensar dette vil få.                                                                                                                            Heimevernet ( HV ) som etter HV-loven kan nyttast ved slike hendingar, må tilførast nødvendig nytt materiell som sambandsmateriell og feltvogner. Dette  for at dei raskt og effektivt kan avhjelpe i slike  vanskelege og kaotiske situasjonar. Med sin lokalkunnskap er HV ein betydeleg resurs når  krisesituasjonar oppstår. Godt samarbeide lokalt mellom ordførar, lokalt politi og HV-områdesjef er av avgjerande betydning for å avgrense skadar på personar og eigedom.  På dette områder må også rutinar verta betre.                                                             Dei kommunale beredskapsråda må på nytt reorganiserast og brukast aktivt. Den komande NATO-øvinga i haust i Midt-Noreg vil setja alle delar av totalforsvaret på prøve og avdekka manglar. INF vil oppmode nemnde sivile instansar om å vera godt førebudde når øvinga tek til i oktober.                                                                                                                                                      På øverste plan må regjering og storting snarast vurdera om ein ny gjennomgang av totalforsvaret kan vera naudsynt. Dette i tillegg til den nye lova om nasjonal sikkerheit som no ligg til handsaming i Stortinget. Det er og svert viktig å styrka cyberforsvaret mot angrep på sivile instalasjonar som kan setja viktige samfunnsfunkjonar heilt ut av kraft.

UTTALE FRÅ ÅRSMØTET I INDRE NORDMØRE FORSVARSFORENING 15.02.2018