Ber staten utrede et tredje deponi-alternativ

Norges Miljøvernforbund med åpent brev til Kommunaldepartementet og Statsbygg.

Aksjonerte: Bildet er fra 2005 da Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spissen aksjonerte med Aluscan på Raudsand.  

Meninger

Sak; Nasjonalt deponi for farlig avfall

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber om at Staten via kommunaldepartementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall som erstatning for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre og staten som ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak(SF). Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn R. Gjelsten kobles av i denne prosessen.

Det er en uttalt nasjonal ambisjon å få til et nasjonalt deponi for farlig avfall som erstatter den aktiviteten som idag foregår på Langøya i regi av NOAH. Dette er en aktivitet som Norges Miljøvernforbund har politianmeldt for lovbrudd da deponiet lekker og har lekket ilang tid. Dette er dokumentert.

Bakgrunn

Sitater fra Norges Miljøvernforbund sin uttalelse til KLD(klima og miljødepartementet)

OM NOAHS manglende kompetanse, Vårt(NMF) besøk på Langøya begynte med gjennomgang av drift, rutiner, geologi etc. av dagens deponi, fulgt av en omvisning rundt på øya av NOAHs personell. Vi krevde i tillegg en ekstra rute hvor vi selv fikk bestemme hvor vi skulle og hva vi ville undersøke. Vårt besøk avdekket store brudd på miljø sikkerheten, så alvorlige at vi fant det nødvendig å politianmelde NOAH for drift i strid med gitte tillatelse. Dette dreier seg i hovedsak om deponering i et anlegg som lekker gift til omgivelsene, altså et anlegg som ikke har vert tett og heller ikke kommer til å bli tett. (seanmeldelse).

NMF er bedrøvet over å finne at Norges største og mest velrennomerte spesialavfallsmottak blir drevet på en slik måte at det kun tok oss en befaring på 30min og to timers beskrivelse av driften å finne flere punkter ved driften som var så lite tilfredsstillende og farlig på kort og særlig lang sikt at vi fant det nødvendig å politianmelde forholdene samt sende en ”anmeldelse” til både Direktoratet og Departementet.

Om Breviks(Porsgrunn kommune) uegnethet

Gruvene i Brevik har lenge vært pekt på som en mulig arvtager til deponiet på Langøya, men siden vi tok for gitt at myndighetene først og fremst ville vektlegge folks sikkerhet og ikke fokusere på et privateid firmas økonomi har vi som tidligere nevnt sittet på gjerdet i påvente av at Miljødirektoratet skulle finne noen alternativer som ikke gamblet med nærmiljøet til 15000 innbyggere som bor tett opptil, rundt og oppå det som man ubegripelig nok har pekt på som et egnet sted å deponere noe av det farligste avfallet man har i det moderne samfunn. Avfall som ved kun minimale avvik vil kunne danne store mengder gass, og som vil ligge under hjemmet til alle disse menneskene og forstyrre nattesøvn og troen på egen fremtid i 100vis av år. Hvem vil bo oppå et spesialavfallsdeponi?

Det må også tas i betraktning at Brevik i lang tid har vert tungt belastet med industri, til glede for det fåtall som har hatt arbeid i industrien og til desto større frustrasjon hos alle som kun har kjentpå belastningen i form av alle tenkelige industrirelaterte plager. Flere av innbyggerne i Brevik har utrykt at de lenge har sett frem til at intensiteten i de industrirelaterte nabo plagene skulle reduseres og kanskje endelig byttes ut med en langt mer skånsom næringsdrift som ikke var til så stor sjenanse for Breviks innbyggere. Nå er det det motsatte som er i ferd med å skje, Brevik ligger an til å opprettholde alle industri plagene befolkningen så lenge har sett frem til og bli kvitt. Flere sier de gjerne skulle solgt husene sine og slått seg til et annet sted, dersom det hadde vert mulig å selge boliger liggende oppå det som ligger an til å bli Norges største mottak for spesialavfall, og et forsøksprosjekt for en ny type spesialavfallshandtering ingen i Norge har erfaring med i full skala og i et 10-50-100-500+ års perspektiv.

Sitat slutt

Om Raudsands(Nesset kommune) uegnethet

Raudsandplanene er tuftet på bruk av gruveanlegget Bergmesteren der det er mistanke om ulovlig lagring av avfall idag . Området er videre kjent for den beryktede Aluscan saken der Norges Miljøvernforbund var tungt inne over tid og der datidens kraftigste miljøbøter ble utstedt for ulovlig forurensning,drift og alvorlig helseskade for lokalbefolkningen.

Raudsand er videre uaktuelt som lokalitet også pga den sterke motstanden både fra folket, men og fra lokalpolitikerne.

NMF er av den oppfatning at det å prosjektere, bygge og drifte et nasjonalt anlegg for farlig avfall må være i statlig regi for å sikre ansvarlighet, åpenhet og ansvarliggjøring. Videre er staten i mye større grad i stand til å kjøre en prosess som er grundig,uavhengig og uttømmende ifht valg av den løsning staten selv skal stå ansvarlig for driften av via ett statlig selskap(SF)

Problematikken rundt flyveaske og svovelsyre slår bena under NOAHs planer Når det gjelder problematikken rundt flyveaske og svovelsyre som innsats for å binde dette så er det slik NMF vurderer det vitkig å redusere mengde flyveaske ved redusert forbrenning av avfall og en økt grad av kildesortering og resirkulering av materialer.

Svovelsyren som er omtalt i saken har i Norge sitt opphav bl.a ved Kronos Titan i Fredrikstad. Syren kan gjenbrukes via prosess og det finnes idag leverandører på denne typen prosess i Norge.

De to av KLD valgte alternativene er uaktuelle slik NMF ser det - Staten må peke på det tredje alternativet.

Norges Miljøvernforbund har som den eneste større og rene miljøorganisasjon i Norge frontet kampen mot deponi i Brevik og brukt relativt mye ressurser på å gjennomgå saken og sett fra Miljømyndighetenes hold.

Prosessen der NOAH er inne i styringen av lokalisering av sitt «nye» deponi er helt uholdbar, udemokratisk og ikke et moderne samfunn verdig. Prosessen er fra myndighetenes side hittil særdeles mangelfull,lite kompetent og inngir veldig lite tillit. Dette er svært alvorlig og et demokratisk problem som ikke kan oversees. En lokalisering etter det foreløbig oppkjørte spor vil skape evig kamp,konflikt med lokalbefolkningen,stor risiko for utslipp og helseskade,i verste fall kollaps av gruveganger og ulykker.

Miljøvernforbundet er overbevist om at dette ikke er av interesse for regjeringen.

Saken om deponi med utgangspunkt i Brevik evt Raudsand er fastkjørt mye som ett resultat av den «forbindelse» som har vært mellom NOAH,Miljødirektoratet og KLD.  Denne forbindelse er det nå viktig å bryte. Kortene må deles på ny – ett tredje alternativ må utredes. NMF ser det som formålstjenlig at regjeringen kommer videre i saken om deponi ved å finne en egnet lokalitet der hensynet til helse og miljø kan ivaretas med minimalt konfliktnivå .Den prosessen som myndighetene har kjørt tidligere med opptil 12 lokaliteter har ikke vært god nok og den rette dialogen har ikke vært ført med kompetente miljøer ifht å lokalisere ett deponi. Miljøvernforbundet ønsker at miljømyndighetene ved klima og miljødepartementet og direktoratet holdes utenfor denne prosessen,og at Kommunaldepartementet og Statsbygg konsulterer etter nærmere spesi fikasjon kompetente og uhildede miljøer og leverandører som ikke har bindinger til Hverken NOAH elller de nevnte miljømyndigheter.

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber om at Staten via kommunal departementet tar over ansvaret for å ferdigstille et deponi for farlig avfall som erstatning for NOAH Langøya og at Statsbygg står som byggherre og staten som ansvarlig for driften gjennom et Statlig foretak(SF). Dette innebærer at det private profittselskapet NOAH AS ved eier Bjørn R. Gjelsten kobles av i denne prosessen.

For Norges Miljøvernforbund

Kurt W. Oddekalv                                                         Saksbehandler

Leder                                                                            Jan - Hugo Holten