Helse og omsorg må ikke tape i kommunereformen

KrF vil fortsette kampen for gode helsetilbud og god eldreomsorg.

Svein Atle Roset. 

Meninger

Undertegnede viser til at brukerombud Runar Finvåg i sin årsmelding for 2017 peker på viktige forutsetninger for gode helse - og omsorgstjenester.

Årsmeldingen har vært behandlet i respektive Helse og Omsorgsutvalg i kommunene, samt i eldrerådene og råd for mennesker med funksjonshemminger.

Det pekes bl.a. på følgende:

« Vi etterlyser at helse- og omsorgstjenestene i sterkere grad involverer pasienter, brukere og pårørende i utviklingen av tjenestene og bruker deres erfaringer for å utvikle «pasientens helsetjeneste». Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene som trådte i kraft fra 2017 legger større vekt på at ledelsen skal «sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.

Mye fungerer bra, og vi vet at det i økende grad arbeides med kvalitetsforbedringer og økt fokus på pasientsikkerhet i kommunene. Men vi hører også om hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte besøk, stadig nye hjelpere, mangelfull kompetanse, mangelfull klinisk registrering, og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper utrygghet og engstelse både hos brukeren og pårørende. Tjenestene gis den enkelte avhengig av hvilket behov man har. En sykehjemsplass er kun aktuelt dersom helse- og omsorgshjelpen ikke tilfredsstillende kan gis i hjemmet.

Når det gjelder tjenester til de eldre er det ofte pårørende som kontakter ombudene. Vi hører om pasienter som skrives ut fra sykehus og sendes rett hjem til egen bolig, til tross for at sykehuspersonalet klart har uttrykt et behov for rehabiliteringsplass.»

KrF viser i tillegg til at kvinner sendes tidlig hjem fra sykehus etter fødsel. Dette kan også skape utrygghet.

KrF er også kjent med at det fra statlig hold kommer forslag om innstramming i økonomiske rammer til pleie og omsorg for ressurskrevende brukere i kommunene.

Det er viktig at helse og omsorg sektoren får prioritet i kommunereformen slik at det sikres et godt utbygd, desentralisert tilbud med tjenester mest mulig nærme der folk bor.

Et viktig redskap i denne forbindelse er en godt utbygget hjemmetjeneste med ressurser til bemanning alle ukedager.

Av Svein Atle Roset, gruppeleder KrF Nesset.