Refstie og (u)ryddighet

"Jeg ble nysgjerrig og fant et salig samrøre"

Erling Rød. 

Meninger

Demokratiet og velferdsstaten vår er basert på tillit. Ødelegges tilliten, går styringen udemokratiske veger og velferdsstaten blir ikke bærekraftig.

Vi har flere lover som skal sikre tilliten. For oss kommunepolitikere er disse lovene sentrale; Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arkivloven, Lov om offentlig støtte, samt Lov om offentlige anskaffelser.

I mai kunne jeg lese i Sunndal kommunes postliste at SuSu-prosjektet hadde bevilget 100 000 kr til Handelsforum Sunndal og at Sunndal Næringsselskap AS innstiller at rådmannen bevilger 50 000kr til. SuSu prosjektet har pågått i 4 år og med denne bevilgningen ville samlet støttebeløp til handelsforumet bli nær en million.


Krast ut mot organiseringen av SuSu og det kommunale næringslivsarbeidet:

– Bryter kommuneloven

– Frp-politiker Erling Rød i Sunndal mener deler av organiseringen av næringslivsarbeidet i Sunndal, inkludert SuSu drives ulovlig.

 

Jeg ble nysgjerrig og fant et salig samrøre;

- Handelsforum Sunndal er et underbruk av Sunndal Næringsforening.

- Det meste av handelen på Sunndalsøra forgår i lokaler som eies og styres av Lars Løseth.

- Bergsvein Brøske er Lars Løseths kjøpesenterleder på Sunndalsøra.

- Ordfører Refstie er ordfører i Sunndal kommune

- Ordfører Refstie er leder i programstyret for SuSu-prosjektet

- Hr. Refstie er styreformann i Sunndal Næringsselskap AS

- Rådmannen er observatør i styret til Sunndal Næringsselskap AS

- Rådmannen er observatør i styret for SuSu-prosjektet

- Bergsvein Brøske er styremedlem i Sunndal Næringsselskap AS

- Bergsvein Brøske er styremedlem i Sunndal Næringsforening

- Torstein Ottem er styremedlem i Sunndal Næringsselskap AS

- Torstein Ottem er styremedlem i Sunndal Næringsforening

- Lars Løseth er med i programstyret for SuSu-prosjektet.

Jeg fant ikke ut hvem som er eller har vært inhabile i handelsforumsaken, og ba derfor om innsyn i alle SuSu-saker.

Det har kommet fram at hr. Brøske var inhabil da næringsselskapet behandlet saken. Det ble ikke skrevet ned, men nå er protokollen rettet. Det er artig saksbehandling. Hr. Ottems habilitet, hvis han var med, har jeg ikke fått svar på. Jeg har heller ikke fått vite om hr. Løseth var med i SuSu-styret og bevilget penger til Handelsforum Sunndal.

Etter purring har jeg fått vite at lite finnes i Sunndal kommunes arkiver, men i Surnadal er det visst bedre stelt. Jeg skal få svar etter ferien når kommunen har fått tak i 4 års referater. Sunndal kommune har her brutt Offentlighetsloven og Arkivloven.

Det er svært uheldig og blir lett vanskelig med habilitet når ordføreren og rådmannen sitter i styrer for selskaper som har med kommunen å gjøre. KS (Kommunenes Sentralforbund) anbefaler derfor at de holder seg unna. Et styremedlem skal ivareta selskapenes interesser. Som politikere og rådmenn blir de inhabile og kan ikke gjøre arbeidet de er valgt og ansatt til.

I 2014 gjorde Kontrollutvalget i Sunndal en forvaltningsrevisjon av næringsarbeidet i Sunndal kommune. Kommunestyret ble bedt om å vurdere om det var riktig og lurt at hr. Refstie var styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Hr. Refsties partifeller som har flertall i kommunestyret, mente han skulle fortsette.

At SuSu-prosjektet hvor ordfører Refstie er politiker og styreleder, kjøper tjenester fra Sunndal Næringsselskap AS der hr. Refstie er styreleder, går ikke. Ordfører Refstie er inhabil og bryter forvaltningsloven.

Kommuneloven sier at det kun er kommunestyret som kan bevilge og bruke kommunale midler. Budsjettforskriftens §4 sier; Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, kan kommunestyret eller fylkestinget tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet.

SuSu-prosjektstyret, sammensatt av politikere, rådmenn og næringsdrivende, er ikke et underordnet kollegialt organ. De kan ikke bevilge våre skattepenger til noe som helst. Her brytes kommuneloven og tilhørende forskrifter.

Jeg har ingen grunn til kritisere de ansatte i Surnadal kommunes næringsavdeling og Sunndal Næringsselskap AS.

Jeg har grunn til å kritisere ordfører Refstie og hans Ap-flertall.


For at vi skal ha tillit til næringspolitikken i Sunndal bør:

- Hr. Refstie ut av styret i Sunndal Næringsselskap AS

- Rådmannen ikke være «observatør» i styret i Sunndal Næringsselskap AS

- SuSu-styret slutte å bevilge midler. Oppgaven skal overlates til folkevalgte organer.

- Sunndal kommune få alle sine saker til arkivet.

- Sunndal kommune gjøre alle saker synlige. Saker som er unntatt offentlighet skal nevnes, men ikke gjengis.

I Frostatingsloven er det skrevet; at lǫgum skal land várt byggja en eigi at ulǫgum eyða

På moderne norsk er det; med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes»


Jeg skriver;

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning


Sunndalsøra 12. juli 2018

Erling Rød

Kommunestyremedlem FrP