Hva er din egentlige agenda, Sve?

Det hadde vært fint om Frank Sve kunne forholdt seg til konseptvalg, demokratiske vedtak og fakta.
Meninger

Det hadde vært fint om Frank Sve kunne forholdt seg til konseptvalg, demokratiske vedtak og fakta. I stedet bruker han alle muligheter til å drive omkamp basert på sin egendefinerte virkelighet. Hva er din egentlige agenda, Sve?

I et leserinnlegg i Driva kommer nok en runde med feilinformasjon fra Sve om Møreaksen og utbygging av strekningen mellom Ålesund og Molde. Dette er et prosjekt som er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og som et bredt flertall, inklusive Sve sitt eget parti, har sluttet seg til.

En innkorting av reisetiden mellom Ålesund og Molde fra 1 time og 45 minutter i dag, til ned mot 50 minutter med Møreaksen og tilstøtende veier, vil gi store ringvirkninger og bidra til å bygge sammen regionen og gjøre den mer attraktiv både for næringsetablering og bosetting. Redusert reisetid mellom byene vil binde sammen regionen vår på en helt ny måte!

Statens Vegvesen jobber nå for å redusere kostnadene i prosjektet, etter bestilling fra Regjering og Storting. Selve fjordkryssingen med kjent bro- og tunnellteknologi er kostnadsregnet til 13-14 mrd. I tillegg er det nødvendig med en påkobling til eksisterende E39 sørover og en løsning forbi Molde sentrum. Etter en høringsrunde har Statens Vegvesen foreslått en veiløsning som kobler seg på E39 på Ørskogfjellet, som også er i tråd med kommunenes ønsker og innspill. En slik løsning vil gjøre det mulig å ta ut nesten hele reisetidsgevinsten og fordelen med prosjektet, til en kostnad som er tilnærmet halvparten av det som er anslått i NTP.

Det opprinnelige kostnadsanslaget i NTP på 37 mrd er basert på en ferdig utbygd firefelts vei mellom Ålesund og Molde ut fra et estimert langsiktig behov frem mot 2050. Det gir derfor ikke så mye mening å fortsette å bruke dette kostnadsanslaget, men sørge for å få oppdaterte tall fra Statens Vegvesen på det som er aktuelt å bygge ut nå og som gjør det mulig å ta ut nesten hele reisetidsgevinsten.

Sve hevder i sitt innlegg at bompengesatsene på Møreaksen vil bli 4-600 kr en vei. Det er selvfølgelig bare tull. Det gir ingen mening å sette bompengesatsene så høyt at ingen bruker veien. Det gir ingen inntekter og nytten av prosjektet vil forsvinne. Et mer realistisk anslag er basert på fergetaksten + 40%, noe som ikke er uvanlig i fergeavløsningsprosjekter. Jeg skjønner at Sve har behov for å skremme folk med høye bompengesatser, men det blir ikke mer riktig av den grunn.

Vegdirektoratet har igangsatt et arbeid der de skal se på nytten av bedre fergefrekvens, for eksempel 15 min avganger. Det er bra, men det gir ikke noe grunnlag for omkamp om prioriterte prosjekter. Når Regjering og Storting har sagt at vi skal bygge fergefri E39 og tre av prosjektene er prioritert i NTP, herunder Møreaksen, er det allerede gjort en vurdering mellom ferge og fast forbindelse. Det er ikke mulig å oppnå særlig reisetidsgevinst ved hyppigere avganger. Vi kan spare noe på ventetid på land, men fergeturen blir like lang. Hyppigere fergeavganger er en forbedring av fergetilbudet, ikke et alternativ til fergefrie forbindelser som Møreaksen og Hafast. Den vurderingen ble gjort når Regjeringen gjorde sitt konseptvalg i 2014.

Sve bruker alle muligheter for omkamp om dette prioriterte prosjektet. I det ene øyeblikket er det undersjøiske tunneler som er problemet, kun dager etter at fylkestinget og Sve har gjort vedtak om å bygge 13 km tunneler med brattere stigningsforhold enn Tautratunnelen. Andre ganger argumenteres det for et annet trasévalg, og nå sist er det ønsket om å utrede fortsatt fergeforbindelse som gjelder. Det er ikke så lett å bli klok på Sve, eller er det egentlig et ønske om at det ikke skal bygges fergefri E39 i Møre og Romsdal? At fergefri E39 skal stoppe i Bergen og at de statlige vegmidlene skal benyttes i andre deler av landet?


Helge Orten (H)