Botilbud for beboere med særskilte behov - igjen

Frps Stig Rune Andreassen har lest UDI direktør Christine Wilbergs innlegg i Sunndalsøras lokalaviser om Botilbud for beboere med særskilte behov. Har han lest godt? Jeg mener at han ikke har det.
Meninger

Vi var nok mange som ble overrasket da det nok en gang ble anbudsrunde om særboløsning for vanskelige asylsøkere. Ekstra overrasket ble kanskje det politiske miljøet i Sunndal med Frps Stig Rune Andreassen i spissen. Det viser seg imidlertid at han ikke behøver å være engstelig lenger. Kommunens samlede politiske ledelse og administrasjon har over lang tid bevist at de med iver og iherdighet vil motarbeide enhver form for næringsutvikling på dette området. Det private selskapet Fredensborg, som eier de aktuelle bygningene, vil heller ikke legge inn anbud denne gangen. Andreassen kan igjen med senkede skuldre flanere ubekymret i Sunndalsøras gater, uten å møte en eneste villmann. Det er vel og bra. Det som ikke er fullt så bra, er at han, til tross for dette, fortsetter å desinformere innbyggerne i kommunen sin, angående Sunndals potensielle evne til å kunne ha håndtert denne mottakstypen. Som vanlig velger Andreassen å suge informasjon fra eget bryst, istedenfor å forholde seg til etterprøvbar informasjon.

KLAPP PÅ EGEN SKULDER

Til å begynne med mener Andreassen at grunnen til at Wilbergs leserinnlegg ble publisert, var den politiske motstanden i Sunndal – med ja, Andreassen selv i spissen. Jeg tror at det er en overvurdering av sunndalspolitikkens betydning og at det ikke stemmer med virkeligheten. UDI har vist gjennom utallige mottaksetableringer gjennom flere tiår at de ikke tar slike hensyn. Det er helt andre hensyn som legges til grunn ved anbudsrunder og mottaksetableringer – blant annet geografiske og logistiske hensyn, og etter regjeringen Solbergs inntreden, i større og større grad økonomiske fremfor kvalitative hensyn.

For meg ser innlegget derimot ut som en generell informasjon sendt ut til de kommunene som la inn anbud i forrige runde. Innlegget forsøker å nyansere det bildet som ble fremstilt i media, i forbindelse med NRKs dokumentar om det forrige forsøket på å etablere et slik mottak, samt å forklare hva slags utfordringer slike beboere har. Det forklares videre hva som er forskjellen på denne anbudsrunden og de forrige – eksempelvis enda høyere bemanning og andre bygningskrav. Et enkelt søk i andre lokalaviser bekrefter at dette er generell informasjon sendt ut til flere lokalsamfunn, og ikke et resultat av politisk motstand i Sunndal. Andreassens påstand er ikke riktig.

DOBBEL STANDARD?

En annen raritet i Andreassens svar til Wilberg er der han ikke klarer å se noen sammenheng mellom kommunenes arbeid med andre typer utagerende mennesker innen rus og psykiatri, eller pleie og omsorg, og et slikt særbotilbud. « ….hva har det med denne sak å gjøre?» spør Andreassen. For å understreke sitt poeng viser Andreassen til et sitat fra Wilbergs innlegg som er ment å beskrive beboerne i et slikt spesialmottak. «Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, eller utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet.» Enkelte beboere må ha svært tett oppfølging.

Jeg foreslår at Andreassen tar med seg dette sitatet til for eksempel habiliteringsavdelingen i Sunndal og leser det opp til de ansatte. Jeg vil tro at ingen der med hånden på hjertet vil si at de ikke kjenner seg igjen i dette sitatet. Andreassen på sin side forstår ikke hva dette kan ha med hverandre å gjøre. Asylsøkere er visst noe helt annet. Mener Andreassen i tråd med egen argumentasjon at vi skal flytte habilitering, rus og psykiatri ut av boligområdene på Sunndal? For hva er annerledes med disse asylsøkerne i forhold til andre utagerende beboere på andre institusjoner, annet enn at de er asylsøkere? Andreassen har laget en forestilling om at disse menneskene er særegent voldelige og farlige. Han baserer det på tilfeldige medieoppslag og egen synsing, og velger å overse faktainformasjon fra direktoratet selv.

NOK EN DEVALUERING AV SUNNDALS BEREDSKAPSEVNE

Sunndals politikere er dyktige til å snakke ned kommunens egen beredskapsevne. En av de aller beste er Andreassen. Han gjentar i innlegget sitt at beredskapsevnen i Sunndal ikke ville være god nok til å håndtere et slikt mottak. Vi har ikke politi- og helseressurser til dette mener han. Jeg tror ikke dette stemmer. Hvor er belegget for at et slikt mottak med 15- 20 beboere ville kreve større politi og legeberedskap enn det vi har i dag? Hva sier politiet selv til en slik yrkesmessig devaluering gang etter gang? Vet ikke Andreassen at den såkalte «nærpolitireformen», som hans eget parti har vært med på å innføre, medfører at ressurstilfanget i en langt større grad justeres etter gjeldende behov? En slik mottaksetablering ville med andre ord kunne ha økt politiberedskapen i Sunndal, ikke redusert den, og dessuten kunne vi ha økt muligheten for at vi får beholde det meget kompetente lensmannskontoret vi har her i fremtiden. Hva med legeberedskap? Øker vi vår legeberedskap og helsekompetanse ved å unngå etablering av institusjoner som krever slikt? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at måten å øke slik beredskap på, er å øke innbyggertallet i Sunndal; øke antall arbeidsplasser og dermed skatteinngang. Det gjør man ikke ved å ha en så regressiv og kontraproduktiv holdning til kommunal næringsutvikling som Sunndal kommune har. Regressiv fordi man gang etter gang sier nei takk til over 50 lokale arbeidsplasser, kontraproduktiv fordi man i det politiske miljøet lar debatten uforstyrret styres av en mann som i beste fall virker å ha et lettfattelig forhold til etterrettelig argumentasjon, og som dessuten tilhører et fremmedfiendtlig og høyrepopulistisk parti.

Øyvind Vådahl