Satsing på landbruk i regjeringserklæringen. KrF prioriterer

Landbruket er viktig for Norge. Derfor har KrF sikret solide gjennomslag for distriktslandbruket og sikret et godt utgangspunkt for videre satsing og utvikling i årene som kommer for både små og store gårder over hele landet.
Meninger

KrF er opptatt av å ta i bruk ressursene og skape levende lokalsamfunn over hele Norge. Derfor er en god landbrukspolitikk helt sentral for oss. Landbruket produserer mat til oss alle, og bidrar til bosetting, verdiskaping og at kulturlandskapet blir ivaretatt.

Landbrukskapittelet er fundamentalt annerledes i regjeringsplattformen etter at KrF er kommet inn. Dette legger andre føringer for regjeringens landbrukspolitikk enn tidligere For det første slår vi fast at regjeringen vil bygge landbrukspolitikken på fire viktige bærebjelker:

• Et velfungerende importvern

• Samvirkebaserte markedsordninger

• Forhandlingsinstituttet med årlige jordbruksoppgjør

• En eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden


Vi slår fast at regjeringen vil jobbe for at inntektsmulighetene sikres for alle bruksstørrelser, også de små og mellomstore brukene. Jordbruksoppgjørene skal brukes til å styrke grunnlaget for en variert bruksstruktur med både små og store gårder over hele landet. Vi har fått gjennomslag for at importvernet for landbruksprodukter er en forutsetning for å opprettholde landbruk over hele landet, og regjeringen vil ta hensyn til de naturgitte konkurranseulempene for norsk landbruk. Det er en viktig erkjennelse at det er dyrere og mer utfordrende å drive jordbruk mange steder i Norge enn i andre land.

Konsesjonsgrensene for svin og fjørfe blir ikke økt, og kvoteordningen for melk videreføres som i dag. Vi slår fast at det ikke skal gjøres endringer i konsesjonsloven på jordbrukseiendom, og at bo- og driveplikten videreføres.

Levende distrikter; En god distriktspolitikk skal gjøre det mulig å bo, arbeide og drive et aktivt næringsliv i både byer, tettsteder og distrikter. Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge. I dagens samfunn er god bredbåndsdekning avgjørende for befolkning og næringsliv. Derfor vil vi legge til rette for økt bredbåndsutbygging og vi vil sikre at alle innbyggere har mulighet for tilgang til Internett i hjemmet.

Regjeringen vil legge til rette for bedre veier i distriktene og kraftig satsing på jernbane. Satsing på barns sikkerhet i trafikkarbeidet blir viktig gjennom.

Barnas transportplan som KrF fikk gjennomslag for i forrige periode.

I noen deler av landet er nettleien i dag urimelig høy, og nå sørger KrF for at regjeringen skal utrede og foreslå tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere.

Kommunene leverer mange av de tjenestene som er viktige for folk i hverdagen. Derfor vil KrF sammen med regjeringen sikre en god kommuneøkonomi som setter kommunene i stand til å løse de oppgavene de har som blant annet skole, eldreomsorg, barnehage og så videre. KrF har alltid vært opptatt av at politiet må være der folk bor. Derfor satser vi på å styrke tjenestestedene slik at politiet kan være til stede i lokalsamfunnene. Vi vil prioritere mer penger til å få på plass politifolk ute i politidistriktene fremfor i Politidirektoratet i Oslo.


Svein Atle Roset.

Fylkesstyremedlem Møre og Romsdal KrF