Trafikkstasjonen på Sunndalsøra

Om trafikkstasjonen på Sunndalsøra legges ned, vil mange på indre Nordmøre få vel to timers reise hver veg til Vegvesenets nærmeste servicekontor.
Meninger

Svar til Erling Outzen (SV) i kommunestyremøtet 6.2.2019


Spør om trafikkstasjonen

– Kva meiner ordføraren vi kan gjere for å hindre nedlegging av trafikkstasjonen på Sunndalsøra?


Jeg har fått et spørsmål fra Erling Outzen om trafikkstasjonen på Sunndalsøra. Etter det han forstår, har et konsulentselskap på oppdrag fra regjeringa foreslått å legge ned mange trafikkstasjoner i distriktene, blant disse trafikkstasjonen på Sunndalsøra. Videre spør han om hva jeg mener vi kan gjøre for å hindre nedlegging av trafikkstasjonen vår. Jeg er redd jeg må bruke tid på svaret.

Outzen har nemlig forstått saken helt riktig. Konsulentselskapet Capgemini Consulting foreslår å legge ned trafikkstasjonen på Sunndalsøra, samt trafikkstasjonene i Ørsta, Oppdal, Røros, Orkanger og Levanger – og det er bare her i Midt-Norge. Videre foreslår konsulentselskapet å gjøre om trafikkstasjonene i Kristiansund, Molde og Ålesund til mindre servicekontorer. Med en slik organisering skal teoriprøver og praktiske førerprøver klasse B, altså vanlig personbil, kun tilbys på de nye servicekontorene i byene. Praktiske førerprøver A/A, altså motorsykkel, og tunge klasser, altså storbiler, skal kun tilbys i Ålesund og Stjørdal.

Er det så farlig hva et konsulentselskap mener om dette? Ja! Capgeminis områdegjennomgang av Statens Vegvesen er nemlig bestilt av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Basert på rapporten er det gitt føringer om omorganisering av Statens Vegvesen i statsbudsjettet for 2019. Her står det at «regjeringen vil gjennomføre en reform av trafikant- og kjøretøyområdet. Reformen skal legge til rette for fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive tjenester gjennom en ny tjenesteleveransemodell og –struktur.»

Samferdselsdepartementet har derfor gitt Vegdirektoratet i oppgave å utrede ny organisering av Statens Vegvesen, herunder ny «tjenesteleveransemodell og -struktur på trafikant- og kjøretøyområdet». Forslagene til ny organisering «skal ta utgangspunkt i tilrådningen til ekstern rådgiver fra områdegjennomgangen», altså Capgeminirapporten, samt «Statens vegvesens faglige vurderinger.» Statens Vegvesen har på sin side sagt at de betrakter en reisetid på opptil to timer – hver veg (!) – som overkommelig for å få utført tjenester som krever fysisk oppmøte, slik som teoretiske førerprøver og oppkjøring.

Hensikten med omorganiseringen er å effektiviser drifta og kutte kostnadene i Statens vegvesen med 1,7 milliarder kroner i året innen 2023. Middelet er færre tjenestesteder og økt digitalisering med selvbetjeningsløsninger for å «redusere brukernes behov for å oppsøke et fysisk tjenestested». Målet er 80% selvbetjening. Videre ber samferdselsdepartementet om en «særlig vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan utføres av private aktører». I sum betyr dette stor nedbemanning innen Trafikant- og kjøretøyområdet i hele landet.

Selvbetjeningsløsninger uten krav om fysisk oppmøte er selvfølgelig et gode også på trafikant- og kjøretøyområdet. Samarbeid med private kan også forenkle en del tjenester, og gjøre dem mer brukervennlige. For eksempel registrerer bilforhandlere allerede kjøretøyene de selger, og verksteder foretar periodisk kjøretøykontroll. En del trafikk- og kjøretøytjenester vil likevel kreve fysisk oppmøte. Dette gjelder blant annet teoretiske og praktiske førerprøver, som dessuten krever ID-kontroll og billedtaking i godkjent fotoautomat.

Om trafikkstasjonen på Sunndalsøra legges ned, vil mange på indre Nordmøre få vel to timers reise hver veg til Vegvesenets nærmeste servicekontor. Om de ikke har bil, blir reisevegen betydelig lenger, og avhengig av kollektivtransport med et begrenset rutetilbud. Alle servicekontorer skal dessuten legges i ytre deler av fylket vårt. Det er etter min mening uholdbart! Det blir spesielt vanskelig for elever i de videregående skolene på indre Nordmøre, både i Sunndal og Surnadal, som da må ta seg fri flere dager for å avlegge førerprøven.

Slike utfordringer blir problematisert av Samferdselsdepartementet. For å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele landet, skal Vegdirektoratet derfor foreslå «kompenserende tiltak, som for eksempel «ambulerende tjenester, dersom ny tjenestestruktur innebærer vesentlige endringer i reiseveg for publikum. Videre skal tjenestetilbudet så langt mulig opprettholdes lokalt inntil avløsende tilbud, enten i forn av selvbetjeningsløsninger eller nye tjenestesteder, er etablert.» I dette burde det ligge muligheter for et fortsatt godt tilbud til trafikantene på indre Nordmøre.

Problemet er at Statens vegvesen i utgangspunktet mener av vi på indre Nordmøre har akseptabel reiseveg til servicekontorer for fysisk oppmøte i Molde, Kristiansund og Trondheim. Og at Vegvesenet etter eget utsagn mener at kravene til førerprøveavlegging nå er så strenge at tida har gått fra små steder som Sunndal – trafikkbildet her er for enkelt. Prosessen for å nå fram med våre synspunkt er dessuten gjort svært vanskelig.

Rett nok sier oppdraget fra Samferdselsdepartementet at «Endringer på trafikant- og kjøretøyområdet kan ha betydning for både næringsaktører, og private brukere, lokale myndigheter m.fl. For å sikre god utforming av reformen er det derfor viktig at viktige berørte aktører får bidra inn i de utredninger og vurderinger som skal gjøres.» Men – denne medvirkningen skal gjøres gjennom en referansegruppe bestående av tjue store og nasjonale organisasjoner, slik som KS (kommunesektorens organisasjon), NLF (Norges lastebileierforbund) og ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund). Kommuner som Sunndal og Surnadal skal altså komme med våre innspill om lokale forhold gjennom KS sentralt i Oslo, sammen med alle landets kommuner. Lokale næringsaktører skal komme med sine innspill gjennom landsdekkende medlemsorganisasjoner. Med dette har regjeringen, slik jeg ser det, effektivt forsøkt å stoppe all lokal medvirkning og påvirkning.

Og – denne prosessen skal gå fort. Den nye «tjenesteleveransemodellen og –strukturen på trafikant- og kjøretøyområdet» skal være avgjort i løpet av 2019. Vegvesenet har fått en nasjonal frist til å komme med sine vurderinger den 10. mai, med intern frist den 12. april. Den nye strukturen skal settes i verk trinnvis fra juni 2020, og være operativ innen 2024. På toppen av det hele har vi altså lite tid til å påvirke prosessen.

Så - tilbake til spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å hindre nedlegging av trafikkstasjonen på Sunndalsøra?

For det første er vi nødt til å jobbe sammen med andre. Onsdag 30.1 møtte ordførerne på Nordmøre ledelsen for Trafikant og Kjøretøyavdelingen i Møre og Romsdal. Vi ble enige om at Kristiansund og Sunndal jobber videre med saken på vegne av kommunene på Nordmøre. Så blir det viktig å komme med våre innspill gjennom KS Møre og Romsdal, på Strategikonferansen 2019 og fylkesmøtet den 20. og 21. februar. Vi må drive politisk påvirkning for å fremme vår sak. Her oppfordrer jeg alle politiske partier i Sunndal til å bidra. Ordførerne på Nordmøre møter Stortingets Mørebenk på torsdag den 7.2, og skal ta opp saken da. Det er også varslet at Samferdselsministeren kommer til Sunndal den 21.2. Våre synspunkt og bekymringer må i så fall tas opp med ham. Jeg har dessuten invitert Jan-Erik Myhr hit til kommunestyret den 27. mars. Han er seksjonslederen for Trafikant og Kjøretøyavdelingen i Møre og Romsdal. Da ønsker jeg at kommunestyret behandler en sak om trafikkstasjonen på Sunndalsøra, som innspill til Vegvesenets prosess og utgangspunkt for videre politisk arbeid.

Når vi fram? Jeg er dessverre usikker. Vi slåss mot sterke krefter. Viljen til å opprettholde likeverdige statlige tilbud i hele landet er på vikende front. Sentraliseringsiveren i samfunnet er økende, og dagens regjering er en pådriver for sentralisering, noe denne saken er et godt eksempel på. Regjeringen har dessuten gitt store skatteletter som skal finansieres. Uansett verken kan eller skal vi gi oss. Vi krever like gode tilbud på indre Nordmøre som i byer og bynære strøk i resten av landet!