Optimismen tilbake i KrF i 2019

KrF har lagt bak seg et krevende år med mange ulike debatter og møteplasser med høy temperatur i spørsmål om retningsvalg, regjeringsdeltakelse og veivalg videre.

  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Det er både viktig og avgjørende i politiske parti, i ulike interesseorganisasjoner, lag og foreninger, at man kan beholde vennskap og forståelse selv med ulike konklusjoner. Jeg vil ved å vise til noen eksempler fra regjeringserklæringen invitere nye KrF medlemmer og evt. utmeldte til å finne veien inn igjen i KrF. Det er nemlig viktig å ta innover seg at et demokrati med mange politiske parti er avhengig av samarbeid for å få styring i kommune- fylkes – og nasjonalpolitikken. I dette ligger respekt for alle parti som er valgt etter demokratiske regler som gjelder. Selvsagt er det stor avstand mellom ulike parti. Likevel kan man på mange områder finne felles målsetting og veivalg for innbyggerne. «Målet for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er at folk kan få leve frie og selvstendige liv. Regjeringen har en sterk tro på at mennesker som blir vist tillit også tar ansvar.» Med KrF i regjering blir det en politikk med klar verdiforankring i vår kristne og humanistiske arv, der vi både får en barnereform og en likeverds-reform. Vi forsterker klimamålene og virkemidlene kraftig, der mer av bistanden på 1 prosent skal gå til de svakeste og fattigste. I tillegg har KrF vunnet fram med vår landbruks- og fiskeripolitikk, som er spesielt viktig for distriktene.

Helt fra plattformens innledning, er det tydelig at KrF nå har en hånd på rattet.

I innledningen til plattformen står det blant annet at «vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Av disse har det sprunget ut idealer om likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Regjeringen vil basere sin politikk på disse verdiene og institusjonene som bærer samfunnet vårt. Til grunn for politikken ligger synet på det enkelte menneskes unike verdi, på tross av ulike utgangspunkt, forutsetninger og egenskaper.

Hva er bra i dagens Norge som vi må hegne om? Hvordan trygger vi Norge for fremtiden?

Vi slår fast i plattformen at «Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Vi må ta vare på denne sosiale kapitalen. I forhandlingene har KrF prioritert høyt kampen mot barnefattigdom, slik Landsstyret ønsket. Resultatet er at barnetrygden økes kraftig med 600 kr i måneden for barn under 6 år, altså 7200 kr i året. Dette skal skje over to år, altså i 2020 og 2021. Dette kommer på toppen av budsjettforliket for 2019, der vi økte barnetrygden med 1000 kroner i året. Videre har vi dessuten vunnet en viktig sosial seier: Økningen i barnetrygden holdes utenfor beregningen for sosialhjelp.

Regjeringen vil sikre en god og verdig eldreomsorg tilpasset individuelle behov. Velferdsteknologi må i større grad tas i bruk for å øke kvaliteten på tjenestene. Tilbudet må bygges videre ut for å gi alle som trenger det et helhetlig helse- og omsorgstilbud, med tid til den enkelte. Regjeringen vil gjennomføre kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, være trygge på at de får god hjelp. Reformen skal styrke kvaliteten i det som er grunnleggende: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsetjenester og sammenheng i tjenestene. «Leve hele livet» skal bidra til kompetanseheving i tjenesten og bedret kvalitet


Av Svein Atle Roset,

Gruppeleder Nesset KrF.