DRØVTYGGERE, KLIMA OG KUNNSKAP

Uttalelse fra årsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.

Kviger på fjellbeite.  Foto: Stein Brubæk.

Meninger

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag støtter en politikk som harmonerer med FN/FAO sin anmodning om å legge om matproduksjonen til agroøkologiske prinsipper. Likeså vil vi støtte den nylig vedtatte resolusjonen i FN om Bønders rettigheter. Begge disse FN-organene fremhever bruken av lokale ressurser til å produsere lokal omsatt mat som det viktigste virkemiddelet for å redusere global sult og fattigdom men også klimaendringer.

I store deler av verden er beiter og graset den viktigste ressursen for matproduksjon. Debatten om matproduksjon og klima krev kunnskaper om kompliserte biologiske prosesser.  Et forslag om å fase ut drøvtyggere er tufta på feil og forenkla kunnskaper. Den sikreste måten å øke global sult og fattigdom er om vi alle blir vegetarianere. Ettårige planter som korn og grønsaker som dyrkes på samme jorda, år etter år utarmer matjorda vår på. På slik areal måles det et årlig tap av humusandelen i jorda med 1%.

Det er flerårige planter, som graset, som bygger opp igjen fruktbarheten i jorda, humusinnholdet og dermed øker karbonfangsten i jorda. Det hevdes at om man klarer å øke humusinnholdet i klodens matjord med 2 % så oppnår man så mye forbedret karbonfangst at klimakrisen kan avlyses. For å unngå utarming av matjorda må areal som brukes til ettårige planter ha mellom 30 % - 50 % grasmark. Å veksle mellom gras og åkervekster på samme areal er derfor nødvendig og da treng vi drøvtyggerne som kan omdanne gras til menneskemat og gjødsel for å pleie jorda.

Vi har store utfordringer i å endre landbruket i en mer bærekraftig retning. Landbruk er biologi og komplisert. Det samme er klimaendringer. Beslutninger må tas etter en holistisk tilnærming som krever kunnskaper både om handel, kultur, utenrikspolitikk i tillegg til landbruk og biologi.

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vil ha et sterkt internasjonalt fokus i all vår politikk. Vi må hente inn kunnskaper og formidler disse fra en stor og komplisert verden også til vår egen befolkning, forbrukere og organisasjon. Drøvtyggere er en del av løsningen for både å redusere sult og fattigdom i verden og å redusere utslipp fra landbruket og redusere klimaendringene. Drøvtyggerne kan omdanne gras til melk, kjøtt og klær, mens de i dag i alt for stor grad fores med korn og annen menneskemat.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal bonde- og Småbrukarlag

Molde 9.mars 2019