Møre og Romsdal lider under dårlig sykehusøkonomi!

Hvor mye skal befolkningen og ansatte ved sykehusene i Møre og Romsdal blø, før det blir avsatt nok penger til å drifte våre fire sjukehus?
Meninger

Norsk sykepleierforbund (NSF) har i flere år reagert på den dårlige sykehusøkonomien i Møre og Romsdal. Hvor mye skal befolkningen og ansatte ved sykehusene i Møre og Romsdal blø, før det blir avsatt nok penger til å drifte våre fire sjukehus? Underfinansieringen vil knekke oss som fylke, om vi fortsetter i denne gaten. Nedlegging av institusjoner, DPS og sammenslåing av fødeavdelinger er nok bare starten, om alle kuttene skal i boks. Pasientene blir de store taperne, og vil få et betydelig dårligere pasienttilbud i vårt fylke.

Våre medlemmer sier det er kjempekrevende på jobb og samtidig må en leve med stor usikkerhet og et veldig høgt arbeidstempo. Undersøkelser viser at mange sykepleiere ønsker å slutte på grunn av høyt arbeidspress og lav lønn. Dette skjer samtidig som regjeringen sier de vil prioritere arbeidet med å sikre gode helse- og omsorgstjenester som gir trygghet og verdighet for eldre og andre som trenger det, og at det er et offentlig ansvar å sikre disse tjenestene til alle.

Skal en få til omstilling, så må en først få på plass HELTID som grunnpilar. I dag er det litt under 40% heltid blant turnusarbeidene. Skal regjeringa klare sitt samfunnsansvar må det være så mange ansatte, at de som er på jobb klarer å stå i hverdagen. Siste målingene viser at Helse Møre og Romsdal ligger på 29% heltid blant utlyste sykepleierstillinger (resten av landet har snitt på 51%). Det vil i årene framover bli en kraftig vekst av eldre her i landet. Er det slik en velger å møte denne utfordringen? SSB sier at innen 2035 vil Norge mangle 28.000 sykepleiere. Vil en løse dette må en få til HELTID, levelige arbeidsvilkår og gode turnuser som får sykepleiere til å stå i sitt yrke til 65 år. Gjennomsnittlig avgangsalder nå er 57 år.
 

Ledelse

Sykepleierledere må få bedre rammebetingelser, for å kunne utvikle faget. En undersøkelse fra Nordlandsforskning viste for noen år tilbake at en avdelingssykepleier bruker 80% av tiden til mail og telefoner. Et tak på antall ansatte en skal lede, vill bidra til bedre økonomisk styring. Skal det bli noe mer enn fagre ord må regjeringen sørge for at det kommer nok penger til investeringer og kompetanseheving.
 

Helseforetakenes oppgave burde være å ta seg av driften av sykehusene. Staten burde ha hatt ansvaret for bygging av sjukehus, medisinsk teknologi og digital helseplattform. En stor del av budsjettene for sjukehusa i dag, er nye livsforlengende spesialmedisin som tas av avdelingenes budsjett. Dette er ekstremt kostnadsdrivende, som staten ikke tar høyde for i finanseringen av sykehusdriften. Regjeringen forhandler nå statsbudsjettet for neste år. Vi kan jo håpe at vi ser en bedring i neste års statsbudsjett, men NSF er redd for at helsesektoren nok en gang blir underfinansiert.

NSF krever at Helse Møre og Romsdal får økt bevilgninger, pasientene får gode og likeverdige helsetjenester og ansatte får levelige arbeidsvilkår.

Stopp underfinansieringen av sjukehusa våre!

Ståle Evald Ræstad

Fylkesleder, NSF Møre og Romsdal