Pasientlekkasjer og selvskading

"Her vil nok Nordmøre møte seg selv i døren, flere ganger."

Kristiansund sjukehus  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Sykehusblogger og journalist Arild Myhre i avisen Tidens Krav, har 04.04.2019 i tospann med skaperen av kampanjen Fritt Sykehusvalg, Alf Helge Fevaag, fabulert over hvor mye skade en kan påføre økonomien til eget helseforetak ved å bevisst misbruke fritt sykehusvalg. En kampanje som ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund har fått hele ordførerkollegiet på Nordmøre, Orkidé, med på å promotere overfor sine innbyggere. Hensikten er å stoppe byggingen av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Bystyret i Kristiansund har for lengst vedtatt å ikke lenger støtte SNR, og ordføreren i Kristiansund sier til helseforetaket – Dere kan glemme fellessykehuset!

Myhre har korrekt oppfattet at pasientlekkasjer er et nullsumspill, det er kun en intern fordeling av kostnader og inntekter mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. For morselskapet har derfor denne regnskapsmessige kuriositeten ingen betydning. Men på Nordmøre har man ikke forstått at hele spillet kan elimineres om helseminister Høie (H) gjør som tidligere helseminister Strøm-Erichsen (Ap). Kanskje Myhre kan ta et dypdykk og se på pasientlekkasjene mellom tidligere Helse Nordmøre og Romsdal i forhold til tidligere Helse Sunnmøre? Ingen snakker om disse pasientstrømmene lenger, selv om de nok er minst like store nå som den gang dette var ansett som et stort problem.

På Nordmøre har man fortsatt ikke innsett at disse regnskapsmessige kuriositetene ved pasientlekkasjer kan forsvinne over natten med et pennestrøk. En slik innsikt bør være tilstrekkelig til å innse at problemstillingen er irrelevant. Nordmøre kommer nok ikke til å forstå dette før pennestrøket er utført. I mellomtiden kan de fabulere over hvor det blir av pasientlekkasjene hvis foretaksgrensene endres slik at tidligere Helse Nordmøre og Romsdal blir en del av St. Olav Helseforetak, og Helse Sunnmøre kanskje blir en del av region Helse Vest. Inndelingen vil da følge de gamle fogderigrensene, der Romsdals amt (hele Møre og Romsdal fylke) var delt i Sunnmøre fogd underlagt Stiftsamtmannen i Bergen, mens Romsdal fogd og Nordmøre fogd var underlagt Trondhjems stiftsamt.

Romsdal og Nordmøre har vært underlagt Trøndelag i 230 år, fra 1689 til 1919, da amtene og fogderiene ble avskaffet. De tre fogderiene ble da til Møre fylke, som i 1935 skiftet navn til Møre og Romsdal fylke. Det er fullt mulig at helseforetakene deles inn på samme måte som de gamle fogderiene, uten konsekvenser for regiongrensene. Det finnes ingen koblinger mellom helseforetakene og fylkene/regionene. Den innsikten bør også fogderipolitikerne som stadig heller bensin på bålet for å sprenge fylket ta til seg. Utredningene som ble utført for fylket konkluderte med at det beste var at fylket forble en egen region. Utredningene som ble utført for Nordmøre konkluderte med at det beste for Nordmøre var at hele Møre og Romsdal ble en del av Trøndelag. Ingen utredning har konkludert med at Møre og Romsdal fylke bør deles.

Når et samstemt ordførerkollegium på Nordmøre går inn for å skade økonomien til eget helseforetak for å stoppe SNR, så argumenterer de med at misbruk av Fritt Sykehusvalg vil påføre Helse Møre og Romsdal (HMR) tapte inntekter. Nordmøre unnlater bevisst å ta hensyn til at inntektene veltes over på andre. Det er altså ikke relevant at inntektene havner et annet sted. Den logiske konsekvensen av å ignorere at inntektene flyttes til andre - er at samme prinsipp også anvendes på kostnadene. Det betyr at det er like legitimt at HMR ignorerer kostnader som overføres på andre. Her vil nok Nordmøre møte seg selv i døren, flere ganger.

Slike møter blir det nemlig rikelig av. Fordi fødeavdelingene i Molde og Kristiansund ble vedtatt slått sammen til Molde før SNR er ferdig, har Orkidé regissert en hevn overfor HMR, der alle kommunene på Nordmøre sier opp samarbeidsavtalene med eget helseforetak. Kommunene på Nordmøre har ingen ting imot å samarbeide med helseforetaket – og sier ikke opp de avtalene man frivillig har inngått. De eneste avtalene man sier opp er de avtalene man er pålagt å ha, og som uansett må reforhandles før de utløper neste år. Det hele er altså kun et spill for galleriet i regi av Orkidé, der kommunepolitikerne på Nordmøre får rollen som klovnene når de blir sendt inn i manesjen.

Isteden har Orkidé overlatt til pasientene på Nordmøre å ta støyten. De oppfordres til å misbruke Fritt Sykehusvalg, og velge et sykehus utenfor eget helseforetak, kun for å skade økonomien til HMR. Det betyr at man på Nordmøre ønsker å stoppe et sykehus som ville gitt mange pasienter på Nordmøre kortere reisetid til sykehuset. Dette er for så vidt konsistent med at man på Nordmøre velger et sykehus utenfor eget helseforetak for å skade økonomien. Men det er ikke konsistent når disse samtidig hevder at nærhet er viktig. For alle pasienter på Nordmøre som kommer via rundkjøringen på Bergsøya, og svært mange andre, blir reisetidene lenger, også for fødende og andre akutt-tilfeller, om man skrinlegger SNR på Helset og fortsatt må dra til sykehuset i Kristiansund.

Å si opp samarbeidsavtalene kan bli en risikosport, spesielt når Nordmøre bevisst svekker økonomien til helseforetaket ytterligere. «En slik innstramming fra kommunene sin side vil sannsynligvis svekke innbyggernes samlede tilbud fordi det både fra kommunene og helseforetakene er krevende å etablere noen av disse «fellesprosjektene» i egen organisasjon», skriver flere av rådmennene, og legger til at «nye forhandlinger vil kunne gi en dårligere avtale med færre samarbeidsprosjekt, og derved i sum dårligere tjenester for våre innbyggere, sett fra våre innbyggeres ståsted.»

Det er vel knapt noen utenfor helseforetakene som har støttet de vedtatte sparetiltakene, selv om alle forstår at de årvisse underskuddene og den gedigne opparbeidede gjelden krever tiltak. Aksjonen fra Nordmøre om å skade økonomien ytterligere blir likevel ikke lett å forsvare, selv om man på Nordmøre forsøker å tåkelegge årsakene til den dårlige økonomien. De hevder sparetiltakene skyldes sykehuset som ennå ikke er bygget. Samme argument brukte de da de sist fikk stoppet nytt sykehus for Romsdal.

Ordførerkollegiet på Nordmøre ønsker altså ikke lenger dialog med helseforetaket, fordi de blir ikke hørt. Å bli hørt er ikke nødvendigvis det samme som å få bestemme, men reaksjonene nå er til forveksling lik den gang man åpent erklærte «Vi gir oss aldri!». Å skrinlegge fellessykehuset og beholde dagens struktur med to sykehus vil bare forlenge underskuddsdriften. Følgende sitat er tre år gammelt, men er like gyldig også i dag:

«En struktur med fortsatt to sykehus i Nordmøre og Romsdal vil ganske raskt bli innhentet av virkeligheten, der spørsmål om funksjonsdeling er en pågående og kontinuerlig prosess. Politikerne og legene i Kristiansund har til fulle demonstrert at de ikke aksepterer noen annen løsning enn deres egen, fullstendig frikoblet fra felles økonomiske krav, og de tar alle midler i bruk for å stoppe andre. Denne hat-pregede fogderistriden holdes oppe av retoriske politikere og ensidige, manipulerende lokale massemedia. De oppfordrer pasienter til å velge sykehus utenfor eget helseforetak utelukkende for å skade eget helseforetak sin økonomi, slik at en felles sykehusløsning saboteres. I et slikt miljø vil en to-sykehusmodell være vedvarende destruktiv.»

Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø, Molde.