- Mer makt må flyttes til folkevalgt regionalt nivå

Fra Krf` s lokalpolitiske plattform.
Meninger

Ulike deler av landet må gis gode utviklingsmuligheter. Små og mellomstore bedrifter utgjør grunnstammen i vårt næringsliv. Lokale eiere med tilhørighet og røtter i lokalsamfunnet har særlig gode forutsetninger til å kunne involvere seg og bidra til lokal verdiskapning. Det trengs flere kvinnelige gründere og bedriftseiere.

Arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor, er det viktigste virkemiddelet for å styrke bosetting og verdiskaping i distriktene. Det er en oppgave for sentrale og regionale myndigheter å stimulere til et mangfoldig arbeidsmarked i alle deler av landet. Lokalt næringsliv, og særlig kyst- og havbaserte næringer, er avhengig av gode transportårer til markedet.

Kommuner og fylker har sammen med staten et viktig ansvar for å planlegge og prioritere vei og samferdsel som muliggjør fortsatt vekst og konkurranseevne for norske bedrifter. Det store etterslepet på vedlikehold av fylkeskommunale veier og behovet for midler til rassikring og overholdelse av tunellsikkerheten krever langt større overføringer til fylkeskommunene enn de har fått hittil. I dette arbeidet må trafikksikring og tilrettelegging for myke trafikanter være prioritert.

Sentraliseringen har bidratt til at distriktene har mistet viktige arbeidsplasser og funksjoner som kunne skapt mangfold.

Desentralisering av makt, med tilhørende arbeidsplasser, var hovedgrunnen til regionreformen. Det er et krav at det følges opp i tråd med oppgavemeldingen og inngåtte avtaler. En kraftfull regionreform er både viktig for demokratiet og for distriktspolitikken Mer makt må flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Utflytting av arbeidsplasser, både generelt og som følge av regionreformen må intensiveres.

Nå står vi i fare for at regionreformen utvannes, og de gode intensjonene om å styrke demokratiet og overføring av et betydelig antall nye oppgaver forblir - gode intensjoner.

Maten vi produserer i Norge skal kjennetegnes av høy kvalitet. KrF ønsker mer fôr- og matproduksjon basert på norske råvareressurser. Da må hele landet tas i bruk, og politikken må sikre et variert og mangfoldig landbruk. Jordvern og driveplikt for all jord er det viktigste instrumentet for å sikre at matjord brukes til matproduksjon. Lokale- og regionale myndigheter må legge til rette for en arealforvaltning som hensyntar norsk matproduksjon og opprettholder jordvernmålet.

De store klimaendringene truer jordbruksproduksjonen også i Norge. Landbruket må selv bidra til å redusere sine klimagassutslipp og være med å oppfylle de nasjonale utslippsmålene. Det er viktig at dette gjøres gjennom tiltak som også kan være med å videreutvikle landbruket som en bærekraftig matprodusent for framtiden.

KrF vil ha et transporttilbud som er tilgjengelig for alle og som gjør det mulig å leve et aktivt liv. Bestillingsreiser er en kostnadseffektiv løsning for å gi et godt kollektivtilbud i distriktene. I stedet for tomme busser kan en ta i bruk mindre busser/taxi som er behovsstyrt.

For å bidra til bedre rammer for omstilling i norsk næringsliv vil KrF styrke de regionale næringsfond. Enova og Klimasats bør styrkes økonomisk for å gi betydelig mer støtte til valg av ny klimavennlig teknologi som biogass, hydrogen og batteri i transportsektoren og annen næring. Norsk olje og gassutvinning skal gjøres så klimavennlig som mulig. 

 • KrF vil jobbe for å utvikle og samordne statlige arbeidsplasser i distriktene i nært samarbeid med kommunene, bl.a. ved en bedre koordinering av utflytting av statlige arbeidsplasser.
 • KrF vil at en ved effektivisering i regional stat skal sørge for at virkningen distriktsmessig synliggjøres og vurderes på tvers av sektorene før iverksetting. 
 • KrF mener lokalt eierskap er en verdi i seg selv, og vil legge til rette for at flere kan skape sin egen arbeidsplass.
 • KrF vil styrke gründervirksomhet og fremme stimulerende virkemidler for å gi særlig kvinner anledning til å starte egen virksomhet.
 • KrF vil legge til rette for økt antall lærlingeplasser, og skape gode møteplasser mellom skole og bedrift.
 • KrF vil i kommende NTP foreslå at det lages en "Fra kyst til marked" strategi for Nord-Norge.
 • KrF vil etablere et spleiselag mellom fylkene og staten for å redusere etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene.
 • KrF vil sikre jordvernet og bo- og driveplikten gjennom aktiv arealpolitikk kommunalt og regionalt; jordvernhensyn bør vektlegges også ved statlige samferdselsprosjekter.
 • KrF vil utrede en nasjonal insentivording for kommuner som holder seg innenfor vedtatte jordvernmål nasjonalt og regionalt.
 • KrF vil arbeide for å sikre lokale landbrukskontor, enten gjennom egne kommunale kontor eller i interkommunalt samarbeid.
 • KrF vil legge til rette for klimarådgiving og andre klimatiltak på gårdene.
 • KrF vil legge mer til rette for fleksible transportordninger der hvor passasjergrunnlaget for rutegående kollektivtilbud ikke er stort nok.
 • KrF vil arbeide for å sikre finansiering av byvekstavtaler og at ordningen skal utvides til å gjelde flere byområder.
 • KrF vil legge til rette for pendlerparkering. Byvekstavtalene bør ha dette som et fokusområde.
 • KrF går inn for at trafikkstasjonene skal opprettholdes med en desentralisert struktur, slik at vi leverer tjenester nært der folk bor.
 • KrF ønsker å utrede nye finansieringsmodeller for store infrastrukturprosjekter.
 • KrF vil erstatte fergetransport med faste veianlegg der det er mulig, og sikre delfinansiering gjennom ferjeavløsningmidler på 40 år.
 • KrF jobbe for en bærekraftig utvikling for havbruksnæringen.

V/ Svein Atle Roset . 1.kandidat Molde KrF.