DEBATT

Flere mulige løsninger på bompengesaken.

Av Svein Atle Roset KrF.

Svein Roset (KrF). 

Meninger

Den siste tiden har det vært stor debatt om bompenger. En kan få inntrykk av at det er svart/ hvitt uten nyanser i debatten.

FrP i Møre og Romsdal beskylder de andre partiene for å være unnfallende og massivt for bompenger uten alternativ. I felles arbeidsdokument i regjeringen er det derimot pekt på flere mulige løsninger. Det er vel ingen partier som spesielt har ønske om, og programerklæringer for høyest mulig bompengesatser.

Heller ikke vi KrF, selvsagt.

KrF vil søke finne løsninger i samsvar med de ulike alternativ som regjeringserklæringen peker på.

Møre og Romsdal har feks, flere viktige ferjeavløsingsprosjekt som åpenbart blir bompengefinansiert siden bompenger avløser ferjebilletter. Todalsfjordprosjektet - Langfjordkryssinga kan danne gode og viktige eksempel.

Siden disse vil avløse ferje « i overskuelig fremtid» vil lengre nedbetalingstid på lån kunne åpne for snarlig løsning.

Bompenger som del av rassikring er mindre forståelig med rik stat, men hvis det lokalt er flertall og vilje til dette, må det kunne vurderes.

Miljøpakker og bypakker bør ha sterke incitament av statlig finansiering i spleiselag der kommune/fylkeskommune/ næringsliv deltar i samfunnsutvikling. Kanskje vil viljen til å delta i spleiselaget bli mer positiv ved innføring av fornuftige rabattordninger og fradrag som gjør at familieøkonomien samlet sett kommer bedre ut enn dagens situasjon.

KrF er innstilt på å ta debatten, søke etter løsninger, og finne konstruktive måter å finansiere fremtidens samferdselsprosjekter på.

Personlig vil jeg uttrykke at jeg er villig å strekke meg langt for at KrF skal få realisert «Barnas Transportplan» med trafikksikkerhet som hovedbudskap. Her håper jeg at både småbarnsforeldre og vi i besteforeldregenerasjonen ønsker å delta.

Sitat fra kapittel om bompenger:


Granavolden-plattformen

Politisk plattform

• Rapport | Dato: 17.01.2019

• 4 – Samferdsel..

• Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene.

• Innføre fradrag for bompengeutgifter.

• Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.

• Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.

• At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.

• Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.

• At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.

• Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.

• Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.