- Vi er selvsagt positive til at mange parti engasjerer seg i gode prosjekt, men FrP har ikke hatt noen stor pådriverrolle i dette prosjektet

Gang - sykkelveg FV 62 Hargaut- Jevika, Rød i Nesset.

Svein Atle Roset.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Vi har i Nesset kommune jobbet i heles siste perioden ( 2015- 2019) med realisering av gang- sykkelveg mellom Hargaut til Jevika på Rød.

Kommunen har gjort ferdig reguleringsplaner og dekket utgifter til grunnundersøkelser på steder med kvikkleire gjennom Sweco og NorConsult .

Kommentarer til FrP s fokus på prosjektet i media.

Samferdselsgruppa i Nesset bestående av oss 2 undertegnede og ordfører Hurlen H, har hatt en rekke møter og trykket på for løsninger med forskottering i forhold til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nesset kommunestyre vedtok den 22.03.2018 følgende:

«Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og sykkelveg Jevika – Hargaut – Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter anslagsmetoden til en øvrig ramme på inntil 75 mill. kroner inklusiv plan og prosjektkostnader.»

Fellesnemnda i nye Molde kommune vedtok enstemmig i samsvar med intensjonsavtalen anbefaling av forskotteringssøknaden i sitt møte den 25.04.2018 med oversending til fylkeskommunen for behandling.

Nesset kommune har fått 4 mill kr til tiltaket i forbindelse med kommunereform, og fått aksept på bruk av midlene til prosjektet fra Molde og Midsund.

Samferdselsgruppa i Nesset hadde høsten 2018 forventinger til at saken nå kunne få positivt svar fra fylkeskommune ved behandling i Samferdselsutvalget. Samferdselsutvalget sendte enstemmig saken tilbake til Nesset med beskjed om ny vurdering med oppdeling av prosjektet i flere byggetrinn og mer medfinansiering fra kommunen.

Videre ville ikke samferdselsutvalget behandle saken på nytt før prinsippsak om forskottering av fylkesveger ble avgjort.

Dette har først kommet opp til behandling i samferdselsutvalget i fylkeskommune. Den 04.06.2019 og fylkestinget den 18.06.2019.

Her har fylkeskommunen etter initiativ fra Samferdselsutvalget gjort innstramminger i muligheten for forskotteringer med øvre ramme på 20 mill kr samt en rekke andre forutsetninger i tilsammen 12. Pkt.

Vi ser heller ikke av behandlingen av prosjektet i Nesset er løftet opp på prioriteringslisten.

Det blir derfor ikke på noen måte tillitvekkende at FrP nå i valgkampen setter fokus på gang- sykkelveg På FV 62 med utfordringer til videre planlegging og med løfte om å løfte frem prosjektet fra 1. kandidat både på fylkesplan og i nye Molde kommune.

Det har vært åpenbare muligheter for Frank Sve å løfte frem prosjektet i behandlingen i fylkeskommunen. Vi har heller ikke glemt den siste delen av prosjektet for å knytte sammen med den gamle bygdevegen på Rød, og dette ligger inne i vårt videre planleggingsarbeid.

Prosjektet har blitt forsinket i påvente av fylkeskommunal behandling.

Nesset kommunestyre og Samferdselsgruppa behandlet saken på nytt forrige uke, og søker etter løsninger med mulig etappevis utbygging inklusive løsning for Lensmannsbrekka som er første del fra Eidsvåg .

Vi er selvsagt positive til at mange parti engasjerer seg i gode prosjekt, men FrP har ikke hatt noen stor pådriverrolle i dette prosjektet. Det viser behandlingen i Nesset kommune og i Fellesnemnda i nye Molde kommune.


Svein Atle Roset KrF.

Mellvin Steinsvoll Ap.