Ønsker barneombud i Molde kommune

KrF kjører sak.

Svein Atle Roset.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Funksjon som barnerepresentant i nye Molde kommune ble drøftet i Fellesnemnda den 26.juni.

KrF hadde forslag om en prøveordning med kommunalt barneombud i nye Molde kommune i kombinasjon med folkehelsekoordinator.

Rådmannen kunne etter forslaget avgjøre størrelse på stillingen og videre tilknytning / forslag til vedtekter og organisatorisk plassering.

Prøveordningen ble foreslått å gjelde for 4 årsperioden.

Krf baserer vårt forslag på Fylkeskommunens anbefaling :

« Folkehelsekoordinatoren skal være en pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert. En viktig del av jobben som folkehelsekoordinator er å få folkehelsearbeidet forankret i kommunens planverk. Folkehelekoordinatoren vil være nyttig når kommunen skal skaffe seg oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen. Denne oversikten innebærer også forhold som angår barn og unge.

Gjennom oversiktsarbeidet vil folkehelsekoordinatoren være kjent med barn og unges oppvekstvilkår. Koordinatoren vil ha kjennskap til trafikkforhold for myke trafikanter, fritidsaktiviteter og i hvilken grad nærmiljøet har trygge og tilgjengelige aktivitetsfremmende omgivelser og plasser. Det vil være nyttig kunnskap å ha dersom koordinatoren blir utpekt til også å være barnas talsperson med ansvaret for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen.»

Miljøverndepartementet`s Temaveileder om barn og unges påvirkning i planprosesser:

Videre må kommunen tilrettelegge slik at vedkommende har en arbeidssituasjon, (stillings- brøk, kontorplass mv) som gjør det mulig å utføre denne funksjonen.

F. Instruks/arbeidsbeskrivelse

Departementet anbefaler at det lages en arbeids- og stillingsinstruks for denne ordningen. Denne bør omhandle punktene som er nevnt over, organisatorisk tilknytning, stillingsbrøk og møte- og talerett, veiledning med mer.

G. Hva kalles den/de som innehar dette ansvaret?

Det er fritt opp til kommunen å bruke det navnet som den synes passer best. Det er intet i veien for dersom den som utpekes fortsatt blir kalt barnerepresentant. Miljøverndepartementet har ikke kommet frem til et bestemt begrep for denne funksjonen.

Ideer mottas.

Fylkeskommunens og fylkesmannes veiledningsansvar:

Som det går frem av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge i planleggingen, og Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, har fylkeskommunen og fylkesmannen et ansvar for å veilede kommunen slik at de ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Dette ansvaret innebærer også veiledning til de som er tildelt funksjonen som særskilt ordning for å ivareta barn og unge i planleggingen.

«Molde ungdomsråd har slik uttale til sak om barnerepresentant:

Vi synes det er positivt at barnerepresentanten får administrativ stilling. Vi mener dette fordi barnerepresentanten skal kunne uttale seg uavhengig av politisk ståsted. Det er viktig at barnerepresentanten har tett kontakt med barn, ungdom og særlig ungdomsrådet; at disse samarbeider og at barnerepresentanten fremmer barn og unges stemme i alt som planlegges. Ungdomsrådet mener at barnerepresentanten skal ha rikelig avsatt tid til å gjøre jobben grundig, uten å måtte nedprioritere den til fordel for andre jobber og ansvarsområder.»

KrF mener vi med forslaget både er i god overensstemmelse med fylkeskommunens anbefaling og ungdomsrådets uttalelse i saken.

Dessverre vill ingen av de andre partiene slutte seg til vårt forslag som likevel går som oversending til administrasjonen.