DEBATT

Useriøse tanker om egnethet for gjenvinning på Raudsand

"Vi har stor respekt for den jobben gruvearbeidere gjorde for Raudsand-samfunnet. I denne sammenheng blir det allikevel skivebom da ingen av dem har vært inne i eller kjenner fjellet der fjellhallene planlegges."

Geir A Sørensen er Senior rådgiver i Stena Recycling AS.,  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Perly Grande Eikås fortsetter sin aktive feilinformasjon om Stena og Veidekke og de aktivitetene vi har og planlegger på Raudsand i sitt leserinnlegg i Driva 26. juni. For ikke å trette ut leserne har vi forsøkt å gjøre dette kort:

- Norges geologiske undersøkelse (NGU) er statens etat med ansvar for fjell, og NGU sier fjellet på Raudsand er egnet for våre planer om designede fjellhaller for å deponere behandlet farlig avfall som ikke lar seg gjenvinne i dag.

- NGUs første rapport var på oppdrag fra Miljødirektoratet for å se på egnetheten av de gamle gruvene. Det har aldri vært vår intensjon å bruke disse, alle ser jo at de både er uegnet og fylt med vann og industriavfall. Dette vet Eikås svært godt, og vi synes det er komplett uforståelig at hun allikevel henviser til denne rapporten.

- Vi synes det er svært merkelig at Eikås klipper fritt fra en artikkel om gift i stedet for å bruke dokumentene hun faktisk har om hvilke stoffer vi sier stedet er egnet til. Vi har IKKE søkt om noe som helst for farlig avfall enda, den søknaden er fortsatt under utarbeidelse.

- Vi har stor respekt for den jobben gruvearbeidere gjorde for Raudsand-samfunnet. I denne sammenheng blir det allikevel skivebom da ingen av dem har vært inne i eller kjenner fjellet der fjellhallene planlegges.

- Forkastning er et geologisk begrep som betegner bruddflate i fjell som kan framkomme brått gjennom jordskjelv. Forkastningene i vårt område går i følge offentlig geologiske kart nord og syd for Raudsand, og ikke på Raudsand.

- Vi har IKKE boret i noen forkastning men i to antatte dypforvitringssoner som kan være vannførende, nettopp for å sjekke eksistens og eventuell vannføring. Boringen ble foretatt etter anbefalinger fra NGU og Multiconsult. Det vil bli ytterligere boringer i området før eventuelle fjellhaller anlegges.

- Eikås: Bruker du gravemaskinen din eller leier du andres når du skal gjøre en jobb i grustaket? Veidekke bruker selvsagt sitt eget boreselskap når disse er blant de dyktigste i landet. Og de boret selvfølgelig nøyaktig der NGU og Norconsult anbefalte, ikke der de selv fant det for godt.

- Vi hindrer ikke fremtidig uttak av malm. Fordi gruvene allerede er fylt med vann, må dette gjøres fra Tingvollsiden av fjorden. Men gruvedrift passer kanskje dårlig med miljøprofilen der?

Avslutningsvis kan vi glede leserne med at Bergmesteren nå ligger an til å få tillatelse fra Miljødirektoratet både til å sette opp sorteringsanlegg for aske fra forbrenning av avfall samt å fylle opp i deponi 2. Asken skal, etter fjerning av metaller, benyttes for å lage en miljømessig god løsning der forurensingene fra de tusenvis av hvite storsekker låses inne slik at disse ikke lekker ut i fjorden som i dag.

Vi rydder etter gamle synder på Raudsand, mens Eikås derimot bidrar til å ødelegge omdømmet til regionen. For eksempel skriver Eikås om «Europas største giftdeponi». Dette er jo rett og slett fri diktning. Vi tror dessverre at sannsynligheten er stor for at Tingvoll og regionen i lang tid vil bli knyttet til gift og forurensning basert på motstandsaksjonens feilaktige skremselspropaganda.

Geir A Sørensen

Senior rådgiver, Stena Recycling AS