God eldrepolitikk som hovedsak i valgkampen

En annen viktig del av en god eldrepolitikk, er å tilrettelegge for at helse, pleie og omsorg skal kunne tilby attraktive og gode arbeidsplasser.

Mellvin Steinsvoll  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Fylkeskommuner og kommuner har i svært stor grad ansvaret for å utøve gode tjenester og velferdsordninger til det beste for innbyggerne. Blant de mest ressurskrevende oppgaver som tilligger kommunesektoren, finner vi de lovfestede tjenester innen folkehelse, helse, pleie og omsorg.

De neste 10-15 årene blir vårt politiske system satt på prøve både når det gjelder investeringer og drift innen denne sektoren. God eldrepolitikk er ikke bare pleie og omsorg. Når god eldrepolitikk skal planlegges og settes ut i livet, må det tas hensyn til hele løpet som eldre, fra den dagen pensjonsalderen trer inn og frem til livets slutt. Det må tilrettelegges for aktiviteter og tilbud som gir pensjonisten muligheter til deltakelse. Kommunesektoren som den ansvarlige, må gjennom sitt folkehelsearbeid og planlegging, foreta den nødvendige kartlegging av behov og ønsker. Det må være evne og vilje til å prioritere eldresektoren både med økonomi og tiltak. Det skal legges til rette for en best mulig hverdag for alle pensjonister uansett fysisk og psykisk helse.

I tråd med sentrale føringer, skal tiden før at pleie- og omsorgsbehovet trer inn, tilrettelegges for at pensjonisten kan få bo hjemme lengst mulig. En viktig forutsetning for at en slik målsetting skal bli virkelighet, er at pensjonisten kan delta i samfunnsliv, aktiviteter og fellesskap. Sagt på en annen måte; tilværelsen på platten før veien opp omsorgstrappa skal være mest mulig trivelig og meningsfylt og vare lengst mulig. Pensjonistforbundet er enig i at folk skal kunne velge å bo hjemme lengst mulig, men samtidig er vi klare på at det må tilrettelegges for gode og lett tilgjengelige alternative aktiviteter utenfor hjemmet som den hjemmeboende kan delta i.

En annen viktig del av en god eldrepolitikk, er å tilrettelegge for at helse, pleie og omsorg skal kunne tilby attraktive og gode arbeidsplasser. I tiden som kommer vil rekruttering til denne viktige sektoren bli en av de store utfordringene. Det første det må tas tak i i den sammenheng, er stillingsstørrelser og arbeidsvilkår. Det må ikke være slik at de som har valgt å utdanne seg for denne viktige tjenesten, i alt for stor grad blir tilbudt små deltidsstillinger og helst på helg. Heltidsstillinger skal være hovedregelen. Heltidskulturen må i større grad innføres i de kommuner som ikke allerede har den på plass. Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, setter god eldrepolitikk som en svært viktig sak i valgkampen. I tråd med vår plan for vårt valgarbeid, har vi allerede gjennomført flere åpne debattmøter med listetopper til fylkestingsvalget og kommunestyrevalget.

I august og september frem til valgdagen 9. september, kommer flere debattmøter. Listetoppene skal få rikelig anledning til å fortelle oss hva de legger i en god eldrepolitikk både sett i forhold til Kvalitetsreformen «Leve hele livet», de store utfordringer som et økende antall eldre representerer de neste 10-15 årene og ikke minst, kommuneøkonomien opp i dette. Annonsering av møtene vil komme og vi pensjonister gleder oss.


Mellvin Steinsvoll,

Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal