Debatt

Et løft for barn og unge i Sunndal

" Målet er en ordning med utvidet leksehjelp på skolen, kombinert med færre og riktigere hjemmelekser. "
Meninger

Barn og unge er framtida. Sunndal Arbeiderparti vil at alle unge skal utvikle sine evner og få mulighet til å bli aktive deltakere i samfunnet. Grunnlaget legges i barndommen. Barn som har en trygg og utviklende tid i barnehagen, med lek og læring, er bedre rustet til å mestre livet. Barnehager er en viktig arena for integrering, inkludering og likestilling. Sunndal Arbeiderparti vil arbeide for gode barnehager, med tilrettelagte bygg og uteområder, og nødvendig fagkompetanse. Vi skal ha nok plasser til alle som ønsker plass i en barnehage.

Sunndal Arbeiderparti prioriterer en sterk fellesskole. Elevene skal ha en trygg skolevei, et trygt læringsmiljø med elevmedvirkning, og tilpasset opplæring med tidlig innsats mot lærevansker. Aktiv innsats mot mobbing er viktig. Skolen skal sikres nødvendige ressurser til et godt arbeids- og læringsmiljø. Vi vil styrke sosiallærerteamet i kommunen som et ledd i arbeidet mot mobbing. Skolemat er et viktig bidrag til barn og unges helse, et sosialt fellesskap, trivsel og læringsutbytte. Erfaringene fra Sunndal ungdomsskole er positive. Vi vil utvide ordningen med skolemat til også å gjelde alle barneskolene i Sunndal.

Skolen gir lekser for at elever skal lære gjennom selvstendig øvingsarbeid. Mange barn er avhengige av leksehjelp fra foresatte som selv har tid og evner til å yte slik hjelp. Mange familier opplever leksene som en stor utfordring i en travel hverdag. Ulik oppfølging hjemme kan gi grobunn for ulikhet og sosiale forskjeller. Sunndal Arbeiderparti vil prøve ut en ordning hvor mer av leksene som krever faglig oppfølging, gjøres på skolen, med tilgang på faglig støtte og veiledning. Hjemmelekser skal begrenses og målrettes, for eksempel som lesetrening. Ordningen utformes i samråd med fagfolk i Sunndal-skolen, for å sikre elevene best mulig læring. Målet er en ordning med utvidet leksehjelp på skolen, kombinert med færre og riktigere hjemmelekser. 

Meningsfull fritid er viktig for alle. Sport og andre fritidsaktiviteter gir felles opplevelser, et sosialt fellesskap og fremmer folkehelsen. Gode og varierte tilbud bør være tilgjengelig for alle barn og unge. Å delta må ikke koste så mye at noen av den grunn faller utenfor. Sunndal Arbeiderparti vil bidra til at alle barn får anledning til å delta i ulike aktiviteter.

I kommunestyreperioden 2019-2023 er våre viktigste tiltak:

• nok barnehageplasser og et mer fleksibelt barnehageopptak

• opprettholde Øksendal og Gjøra barnehager

• ny sentrumsbarnehage på Sunndalsøra

• lekser skal som hovedregel gjøres på skolen med leksehjelp

• skolemat til alle elever i Sunndal-skolen, med en økonomisk ordning som sikrer at alle er med

• sosiallærer på hver barneskole, og i hel stilling på ungdomsskolen

• samarbeid med Sunndal VGS om godt linjetilbud og oppgradering av skolens uteområde

• økte ressurser til ungdomsarbeid slik at voksne tillitspersoner kan være der ungdommen er 

• samarbeid med idretten og kulturtjenesten om å etablere en ordning som sikrer alle barn og unge mulighet til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst.

Ståle Refstie, ordfører (AP)

Lusie Gjersvoll, varaordførerkandidat (AP)

Hilde Furre, leder av Sunndal AP