- Det er ikke lovløst i formannskapet

Svar til Erling Rød.
Meninger

Erling Rød slår fast at det er lovløst i formannskapet. Han slår fast at formannskapet har gjort et ulovlig vedtak. Han slår fast hva som er rett og galt, og hvordan lover og regler skal tolkes. I Røds verden finnes ikke nyanser. I Røds verden finnes et svar. Et riktig svar, og det er det han som forvalter.

Formannskapet behandlet i møtet 30.10.19 Tertialrapport 2/19 fra Sunndal næringsselskap AS. Innstillinga fra kommunedirektøren var at kommunestyret tar rapporten til etterretning. Det betyr at rapporten skal endelig behandles i kommunestyret.

Styreleder Ståle Refstie ble kjent inhabil i behandlingen av saken. Undertegnede ledet behandlingen av saken.

Representanten Tronsgård (H) hadde et spørsmål til tertialrapporten. Spørsmålet gjaldt om vi som politikere i formannskapet hadde innflytelse på hvordan SUNS disponerte gevinsten selskapet fikk for salget av aksjeposten sin i Sucom.

Da ble det diskutert om styreleder Ståle Refstie kunne svare på dette spørsmålet.

Kommunedirektøren mente at det kunne Refstie gjøre som styreleder.

Svaret som ble gitt var at det var styret i SUNS sitt ansvar å disponere overskuddet.

Styreleder svarte ut et enkelt spørsmål fra utvalgsmedlem Tronsgård (H).

Saken ble tatt opp til votering og et enstemmig formannskap tok rapporten til etterretning. Til kommunestyrets behandling av tertialrapporten kommer daglig leder for å redegjøre slik som vanlig er.

Så til innkalling av vararepresentanter når medlemmer av utvalg er inhabile. Dette var en sak med en rapport som skal tas til etterretning, og saken skal videre til kommunestyre for endelig behandling. Det ble derfor vurdert som uhensiktsmessig og uøkonomisk å kalle inn vara.

I §8 i forvaltningsloven heter det at: Medlem skal i god tid før si ifra om forhold som kan gjøre han ugild. Før spørsmålet avgjøres BØR varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen DERSOM det kan gjøres uten vesentlig tidsspille og kostnad.

Det ble vurdert som uhensiktsmessig og uøkonomisk å kalle inn vara i en sak som skal tas til etterretning/orientering, og som videre skal behandles i kommunestyret.

Det er ikke lovløst i formannskapet.


Lusie Gjersvoll

Medlem i formannskapet.