Lovløst

"Forvaltningsloven sier at en som er inhabil, heller ikke skal tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse."

Erling Rød, Frp.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Formannskapet i Sunndal behandlet i sitt møte 30. oktober, tertialrapporten fra Sunndal Næringsselskap AS. Ordføreren som er styreleder i selskapet, var inhabil. Det er riktig. Han får likevel som styreleder, orientere. Forvaltningsloven sier at en som er inhabil, heller ikke skal tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse. Forvaltningslovens paragraf 6 brytes.  https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6

Når noen i formannskapet er inhabile, skal det kalles inn vara slik at utvalget kan bli fulltallig. Det var ikke kalt inn vara, og dermed brytes lovens paragraf 8.

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§8. 

Formannskapet har gjort et ulovlig vedtak.

Jeg har forstått det slik at Stig Rune Andreassen tappert prøvde å stoppe Refstie, men nådde ikke fram.

Kommunen har et møtereglement som er etter forvaltningsloven, og regulerer det med habilitet og innkalling av varamedlemmer. Reglementet sier også at fremmede styreledere ikke har noe å gjøre i et formannskapsmøte.

https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i5c58f3f5-94ed-4e2b-91c0-c19be5183fcd/2018-motereglement-for-kommunestyret-mv.pdf

Kommunal forvaltning skal være tillitsskapende og bygge på en høy etisk standard. Verdier som åpenhet, rolleklarhet og etisk bevissthet er sentrale i å legge til rette for at innbyggerne kan ha høy tillit til kommunene.

De som levde her for tusen år siden skjønte det, og i Frostatingsloven skrives; «med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes»

Jeg skriver; Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Erling Rød

Sunndalsøra 2019 -11- 04