Debatt

"Vi kan ikke satse i Eidsvåg, Batnfjord, Midsund dersom det ikke er praktisk mulig for familier å bo der"

Åpent brev til administrasjonssjef og fylkestinget i Møre og Romsdal.

Odd Arne Langset. 

Meninger

Som næringslivsleder, bedriftseier og lokalpolitiker brenner jeg for å skape arbeidsplasser i distriktene. En forutsetning for et levende lokalsamfunn er at det er mulig for mennesker og familier å bosette seg, arbeide og leve i sitt nærmiljø. Vi trenger en balanse i arbeidsplasser i og utenfor industrien, samt et godt offentlig tilbud. Har vi ikke dette på plass, er forutsetningen for et levende lokalsamfunn borte.

Som bedriftseier står jeg nå og skal vurdere om jeg skal satse eller ikke på å skape flere arbeidsplasser i Eidsvåg. Bedriftene er avhengige av en god distriktspolitikk, samtidig som at distriktene er avhengig av bedrifter som tør å satse. Vi kan ikke satse i Eidsvåg, Batnfjord, Midsund eller andre distriktssamfunn dersom det ikke er praktisk mulig for familier å bo der.

Jeg blir derfor bekymret når offentlige basistjenester i distriktene står i fare for å bli lagt ned. Denne gangen de offentlige tannklinikkene i Eidsvåg, Eide, Midsund og Batnfjord, som er foreslått nedlagt for å spare penger. De offentlige tannklinikkene i distriktene har leverte gode tjenester i en årrekke. For å bruke tannklinikken i Eidsvåg som et eksempel: Tannlege Odd Grimstad jobbet her i over 30 år og var en pådriver for at Bjørn Klokset startet opp sin private tannlegepraksis i 1982, altså 37 år siden. De siste 30 - 40 årene har de til sammen dekt etterspørselen av tannhelsetjenester i Nesset kommune på en bærekraftig måte.

Dersom den offentlige tannhelseklinikken legges ned, vil dette føre til at de som har rett på gratis tannbehandling må reise til Molde for behandling. Her vil alt fra små barn i barnehage, barn i grunnskole, beboere i institusjon og andre som har rett til fri tannbehandling bli berørt. Det vil være mange som trenger følge til tannbehandling. Foreldre må ta seg fri fra arbeid og barna går glipp av viktig undervisning på skolen, og verdifull arbeidstid i eldreomsorgen blir brukt til å følge mellom utkantene og Molde framfor svært viktige omsorgsoppgaver ellers.

Bussforbindelsene mellom utkantene og Molde er ikke gode nok, og privatbiler og taxi vil i stor grad bli brukt til transport av brukere og pasienter. Mellom Gjemnes og Molde er bussforbindelsene bedre, men det er mange av brukerne av tannhelsetjenestene som ikke har mulighet til å reise med buss, spesielt eldre og syke. Som taxieier i Nesset tenker nok mange at jeg vil være glad for dette, men ser vi litt større på dette kan vi ikke finne noe positivt i det. Alle strekningene vi her snakker om, Eide- Molde, Midsund-Molde, Batnfjord-Molde og Eidsvåg-Molde kan være utfordrende i vinterhalvåret. En økning i trafikk gir økt press på innfartsvegene, økte utslipp og ikke minst økt fare for ulykker. Det harmonerer ikke med bærekraftsmålene vi som samfunn har nødt til å ta seriøst.

I Eidsvåg er nytt helsehus med mellom annet lokaler for fastleger, tannleger og ambulanse vedtatt og skal stå ferdig høsten 2021. I det eksisterende helsehuset er det i dag etablert et godt fagmiljø hvor leger, tannleger, sykepleier og andre faggrupper har nærhet til hverandre og kan utveksle erfaringer og søke råd hos hverandre. Det tverrfaglige samarbeidet fungerer! Dette er særs viktig for å kunne rekruttere inn nye medarbeidere og opprettholde et godt kvalitativt tilbud til kommunens innbyggere.

Dette er faktorer jeg er nødt til å ta med inn i vurderingen når jeg gjennom mine bedrifter skal ta valget, satse eller ikke? Skal vi tørre å legge ned den kapitalen og det arbeidet som kreves for å skape nye arbeidsplasser og opprettholde de eksisterende dersom vi ikke har med oss støtte fra resten av samfunnet? Dersom vi skal skape industriarbeidsplasser, må vi vite at våre ansatte har et fungerende lokalsamfunn å bo i. Et samfunn hvor også partner kan finne seg arbeid, hvor barna blir ivaretatt, og hvor man får nødvendig og god hjelp til helsemessige utfordringer for seg og sin familie. Et samfunn hvor både barn, unge, voksne og eldre skal kunne leve og ha det godt!

Etter mitt syn kan ikke dette forslaget om nedbygging av tannhelsetjenesten være økonomisk forsvarlig, om man tar med hele kostnadsbilde for familier, bedrifter, lokalsamfunn og storsamfunn. Jeg vil betegne forslaget som distriktsfiendtlig, og forventer et åpent svar fra Administrasjonssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med hilsen Odd Arne Langset: bedriftseier, næringslivsleder og kommunestyrerepresentant for Høyre i Nye Molde kommune.