- Unngå nedskjæringer som vil medføre reduserte inntekter og dårligere rammevilkår

Åpent brev vedr. forslag til endringer mht. ferjetrafikk og videregående skoler.

  Foto: Magne Lillegård

Meninger

Surnadal næringsforening (SNF) er en bransjemessig uavhengig interesseorganisasjon for bedriftene i Surnadal. Vi har 64 medlemsbedrifter.

Vi i styret ser med stor bekymring på de foreslåtte endringene mht. ferjetrafikk og at det igjen kom opp et forslag om nedlegging av en linje på den videregående skolen i Surnadal. Sjelden har våre medlemmer vært så engasjerte og opprørte som nå.

Den foreslåtte kraftige økningen av ferjetakstene, økning med 2 takstsoner ved innføring av Autopass, samt redusert frekvens vil ramme næringslivet i Surnadal, pendlere og alle som er avhengig av ferjene, både bedrifter, privatpersoner og lag og foreninger.

Rabattordningen krever at man må ha avtaler og til dels stor forskuddsbetaling for å oppnå maksimal rabatt, dette medfører økte kapitalkostnader for transportnæringen. Høyere priser, endret rabattsystem og færre avganger vil medføre økte kostnader og mindre fleksibilitet for alle som bruker ferjene. Økte transportkostnader både til og fra regionen vil øke belastningen for innbyggerne i ferjefylket Møre og Romsdal og påføre pendlere merkostnader. Det igjen kan ramme rekrutteringen av både arbeidskraft og innbyggere.

De foreslåtte endringene vil medføre redusert konkurransekraft for våre medlemsbedrifter, og vi frykter at det kan være tungen på vektskålen for bedrifter som vurderer å flytte fra regionen. Vi har ingen arbeidsplasser å miste!

Surnadal næringsforening anmoder Fylkeskommunen om ikke å sette opp prisene og endre takstsonene, og ber om at tilbudet og frekvensen opprettholdes som i dag. Da får næringslivet og innbyggerne i Møre og Romsdal samme rammevilkår som andre deler av landet. Det må kreves at Statens overføringer til Møre og Romsdal fylke må økes for å samsvare med utgiftene.

Mht. tilbudet på den videregående skolen i Surnadal, så ble det tidligere i år foreslått å legge ned bygg- og anleggslinjen. Dette ville ha medført at det hadde blitt enda vanskeligere for lokale bedrifter å få tak i folk med god fagkunnskap innen byggfag. Med over 200 snekkerstillinger i distriktet er man avhengig av å ha tilgang på nye lærlinger fortløpende, og all erfaring viser at tilgangen vil bli mindre der man ikke har det aktuelle tilbudet på videregående skole i nærområdet. Ikke bare medfører det ekstra kostnader og ulemper for den enkelte elev som må flytte eller pendle for å gå på skole andre steder, men det fører også ofte til at eleven finner seg arbeidssted nær skolen man har gått på.

Samarbeidet mellom Surnadal videregående skole og Indre Nordmøre opplæringssenter fungerer meget godt, og det vil være et tilbakeslag for lokalmiljøet om det legges ned linjer på skolen.

Hele samfunnsstrukturen er avhengig av at det utdannes yrkesfagelever som kan løse praktiske arbeidsoppgaver i fremtiden. Det at fremtidens ferjestruktur er uviss, gjør at det er enda mer nødvendig at vi beholder de linjene vi har her og som næringslivet er avhengige av.

Vi i Surnadal næringsforening vil med dette anmode fylkestinget om å unngå nedskjæringer som på sikt vil medføre reduserte inntekter og dårligere rammevilkår for de næringsdrivende og innbyggerne i dalføret!

På vegne av styret, som består av Svein Erik Nilsen, Ricardo Ynonan-Sanchez, Heidi Meslo Sæther, Oddvar Mikkelsen, Øyunn Fugelsøy Aune, Gerald Grewe og undertegnede.


Eva Husby

styrets leder