Nei til økte ferjetakster og redusert tilbud i Møre og Romsdal

Næringsliv og innbyggere i Møre og Romsdal er avhengig av et godt ferjetilbud.
Meninger

Sunndal Næringsforening (SNF) er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal kommune. SNF arbeider for å fremme medlemmenes interesser gjennom arbeid med rammevilkår og næringspolitiske saker.

I «Økonomi-og handlingsplan for 2020-2023» for Møre og Romsdal fylkeskommune foreslås økte ferjetakster og redusert tilbud.

SNF reagerer sterkt på Fylkesrådmannens forslag til økte billettpriser på ferjene i Møre og Romsdal. Økte billettpriser, samt økning med 2 takstsoner ved innføring av Autopass, vil ramme næringsliv, pendlere og alle som er avhengig av ferjene for verdiskaping, samt innbyggernes hverdag.

Næringslivets transporter får store deler av regningen

De nye ferjeregulativene vil medføre økte kostnader for varetransporten ved at alle kostnadene overføres til kjøretøyene. I tillegg foreslås kutt i tilbudet/frekvens på ferjestrekninger. For næringslivet i ferjefylket Møre og Romsdal vil økte ferjepriser medføre betydelig økte kostnader og dårligere konkurransekraft.

Økte ferjepriser vil påføre pendlere merkostnader og kan på sikt ramme rekrutteringen i ABS-regionen. Økte ferjepriser og kutt i tilbud/frekvens påfører distriktssamfunnene ekstrabelastninger.

Rabattstruktur: Godstransport rammes

Rabattstrukturen gir høye rabatter til storbrukere, pendlere og distribusjonsbiler og busser med høyt passasjerantall. Disse rabattene blir belastet andre grupper med større prisøkning. Godstransport rammes med en betydelig del av prisøkning.

For å oppnå maksimal rabatt krever rabattordningen avtaler og forskuddsbetaling, noe som medfører transportnæringen økte kapitalkostnader. Transportnæringen har i tillegg forskuddsbetaling pr bomanlegg vogntoget må passere.


Sunndal Næringsforening krever at

- Møre og Romsdal fylkeskommune ikke setter opp prisene/endrer takstsonene

- Tilbud og frekvens må opprettholdes som i dag

- Næringslivet og innbyggerne i Møre og Romsdal må få samme rammevilkår som andre deler landet. Statens overføringer til Møre og Romsdal fylke må økes for å samsvare med utgiftene.

Økte ferjepriser og kutt i tilbud/frekvens engasjerer våre medlemsbedrifter som mener det vil påvirke konkurransekraften sterkt i negativ retning for næringslivet og frykter i ytterste konsekvens utflagging av virksomheter.

I Sunndal kommune har vi en betydelig leverandørindustri som sysselsetter mange personer innen næringstransport. Lokale leverandører har stor transportaktivitet i fbm egenproduserte leveranser, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kommer transport av gods til og fra Hydro Aluminium Sunndal som betjener et globalt marked.

Videre kan nevnes at indre Nordmøre også består av Surnadal kommune med blant annet bedriftene Pipelife og MøreTre/Talgø og at Tingvoll kommune har Norsol AS som alle medfører veldig stor aktivitet innen transport.

Sunndal og indre Nordmøre har i stor grad en leverandørindustri som betjenes 24/7 og noe som igjen medfører behov for effektive transportløsninger inklusive godt ferjetilbud.

For våre medlemsbedrifter vil økte transportkostnader medføre reduserte marginer og vil være konkurransehemmende.


Styret i Sunndal Næringsforening

Torstein Ottem, styreleder

Bergsvein Brøske

Egil Tørset

Bent Ivar Sæter

Lars Marius Bræin

Gøril Berntsen