Heltid i pleie- og omsorgstjenesten

- Det arbeidet som så langt er utført, danner ikke godt nok grunnlag for full utrulling av prosjektet.
Meninger

God heltidskultur vil være et viktig virkemiddel for å nå vårt felles mål om både å gi kommunens helse- og omsorgspersonell gode arbeidsbetingelser og befolkningen gode helse- og omsorgstjenester. Det må ikke være noen tvil om at dette felles målet deles av så vel ansatte som ledelse og samtlige lokalpolitikere.

Sunndal Venstre og Sunndal Høyre satte under formannskapets behandling av kommunebudsjettet for 2020 fram forslag om å utsette implementeringen av heltidsprosjektet i pleie- og omsorgstjenesten. Vår begrunnelse var mangelfull politisk forankring og overoptimistiske kostnadsoverslag. Vi mente også at en så stor og omfattende sak må framlegges for ordinær politisk behandling og ikke bli banket igjennom som en del av en budsjettsak. Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer.

Oddny Hafsås og Berit Marie Olsens innlegg i lokalpressen denne uken setter ord på at heller ikke forankringen blant de ansatte har vært god nok.

Økonomisk bærekraft i prosjektet baserer seg på redusert sykefravær og redusert vikarbruk.

Godt samarbeid med de som skal utføre jobben, er en kritisk faktor for å lykkes med prosjektet. Dersom man mislykkes, vil det få store konsekvenser for kommunens økonomiske handlingsrom.

Det har til torsdagens møte i kommunestyret faktisk blitt fremmet egen sak om heltid i pleie- og omsorgstjenesten. Som vedlegg til saken ligger et notat fra en arbeidsgruppe nedsatt i 2018. Vi deler ikke arbeidsgruppens konklusjon om at det arbeidet som så langt er utført, danner godt nok grunnlag for å omsette heltidsprosjektet til ordinær drift.

Våre viktigste ankepunkt er mangelfull forankring blant ansatte og manglende generell risikovurdering. Vi tror heller ikke implementeringen er gjennomførbar innenfor den foreslåtte kostnadsrammen i 2020 på 5 mill. En selvstendig risikofaktor er også at kommunens personalsjef har sagt opp sin stilling og slutter i en meget sårbar fase.

På torsdagens kommunestyremøte vil Høyre sette fram en modifisert versjon av det forslag som Venstre og Høyre i fellesskap framsatte i formannskapet. Essensen vil være at det må arbeides videre for å fjerne uønsket deltid, men at det arbeidet som så langt er utført, ikke danner godt nok grunnlag for full utrulling av prosjektet. Vi tror en trinnvis utrulling, med god kostnadskontroll, kan være et godt alternativ.


Sunndal Høyre

Svein Anders Grimstad