Ordføreropplæring?

Ordfører Refstie skriver i avisene 27. januar; Sunndal kommune skrev vår egen høringsuttalelse.

Erling Rød  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Jeg har spurt kommunedirektør Dyrnes om hvem som har skrevet uttalelsen. Jeg har ikke fått svar på hvem, men at flere hadde bidratt og at ho hadde ansvaret.

Hvis uttalelsen er skrevet av ordføreren, er det i beste fall uryddig.

Høringsuttalelsen finner jeg ikke i arkivet, men bare som et usignert vedlegg til selve saken.

Jeg finner heller ikke noen oversendelse til Finansdepartementet i postlista.

På Finansdepartementes hjemmeside ligger;

Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201916-skattlegging-av-vannkraftverk/id2670665/

Høringsfristen var 1. januar 2020, og det har kommet inn vel 300 høringsuttalelser. Mange er nesten like. LVK (Lund & Co) har gjort et «godt» lobbyarbeid.

Sunndal kommunes høringsuttalelse er ikke der.

Jeg antar derfor at det ikke er sent noen høringsuttalelse?


Erling Rød

Sunndalsøra 28. januar 2019