Debatt

Interpellasjon om deponi

Regjeringa har fått laga ein rapport frå eit Ekspertutval om farleg avfall. Molde kommune er i rapporten omtalt som ein av fleire mulege lokasjonar for etablering av deponi av farleg avfall.

INTERPELLASJON: Bjørn Jacobsen (SV) legg fram ein interpellasjon om deponiplanane i Molde kommunestyre. 

Meninger

Rapporten er lagt ut på høyring slik at Regjeringa i god folkestyretradisjon kan få inn alle innspel som måtte komme.

Drygt 90 organisasjonar, kommunar, personar, politiske parti, private firma med fleire har levert høyringssvar.

Molde kommune har ikkje gitt sitt syn på muleg etablering av deponi for farleg avfall i Molde kommune innan fristen.

Kva meiner Molde kommunestyre om denne saken og vil det vere bra om Molde kommune ga tilkjenne sitt syn på ei sak med så store konsekvensar for miljø og trivsel i kommunen?

Då Porsgrunn kommune var i same situasjon som Molde. Det vil sei aktuell som vertskommune for giftdeponi vedtok dei følgande høyringssvar:

«1. Porsgrunn kommune mener det ikke er rettslig adgang til å vedta en statlig plan med det innholdet som konsekvensutredningen har vurdert, og ber om at prosessen knyttet til etablering av deponi i Dalen gruver i Brevik blir stanset.

2. Subsidiært krever Porsgrunn kommune tilleggsutredninger hvor alle aktuelle og realistiske alternativer/konsepter til deponi blir utredet, slik også kravene til konsekvensutredning i plan- og bygningsloven og kravene til forsvarlig saksutredning i forvaltningsloven § 17 forutsetter. Utredningsinstruksen og Kvalitetssikringsordningen er veiledende for hvilke utredninger som bør gjennomføres.»

Ein kan meine ulikt om ei slik alvorleg sak, men å ikkje sette saken opp i kommunestyret eller å ikkje meine nokke når Regjeringa spør verkar særs passivt når ein tenke på dei alvorlege miljøkonsekvensane som ligg i saken.

Er det fordi ordføraren ikkje vil eller ikkje har nok miljøfagleg fagkompetanse for hand at Molde kommune er heilt taus i denne viktige saken for innbyggarane sin trivsel og miljø?

Bjørn Jacobsen Kommunestyrerepresentant SV