Badeplass ved Pollen: - Det har blitt fattet vedtak på feil grunnlag!

Vi har hentet inn informasjon som sier at å anlegge badeplass i Pollen ikke vil koste så mye som politikerne tror. Så vi håper at politikerne vil ta stilling til saken på nytt. For dette handler for oss om mer enn bare en badeplass!
Meninger

Vi har klart å hoste opp litt mer bakgrunnsinformasjon om hva som ligger i kostnadsoverslaget fra golfklubben. I tillegg har vi forhørt oss litt rundt golfklubbens muligheter for å bruke campingplassen som golfbane.

Kostnadsoverslaget fra golfklubben, som er basert på anbefalinger og tilbakemeldinger fra Norges Golfforbund, gjelder ombygging av 3 hull på banen, med mellom 7 og 13 meter høye nett fordelt rundt omkring; langs Pollgata, mot boliger i Pollgata 22 og Kviturvegen 4 og 6, samt langs hele badeplassen, nesten 500 m til sammen.

Saksframlegget manglet vedlegget som viser at kostnadene for stolper kan reduseres med kr 662.000,- ved å velge impregnerte trestolper i stedet for stålstolper. Dersom nettet rundt badeplassen flyttes ut av Pollen inn mot åkeren, kan sikkert kostnaden for fundamenter også reduseres med mange hundre tusen. Det betyr ca. 1 million i innsparinger bare der. Kostnadene for ombygging og sikring av bane blir dermed ca. 1,2 mill. kroner. Svært langt unna 10 mill. altså!!

Klubben sendte e-post til kommunen den 8/12-2019 om at de ikke har den nødvendige kompetansen til å komme med et kvalifisert kostnadsoverslag. Man visste ikke hvilken utforming som er mest hensiktsmessig, hvilken høyde man måtte ha på nettene, omfang og plassering etc.. De anbefaler å hente inn kompetanse fra rådgivere. Etter ytterligere påtrykk, lager klubben et grovt prisestimat, basert på forslaget om utforming som foreligger på daværende tidspunkt, altså ombygging av banen med tilhørende sikring. Men dette gjelder kun en mulig utforming av bane/badeplass!

Ingen tenkte på å undersøke om golfbanen i det hele tatt kan legges til den gamle campingen!

Siden ingen har undersøkt om det blir tillatt å montere så høye nett, tok vi kontakt med byggesaksbehandler i kommunen. Så høye gjerder/nett er søknadspliktig og det er lite sannsynlig at de vil bli godkjent. Det må i tillegg søkes til kommunen for å endre bruken av areal til golfbane.

Vi i Pollens venner har også vært i kontakt med Asplan Viak for å få utarbeidet en sikkerhetsanalyse av golfbanen, som konkluderer med at det ikke er forsvarlig å anlegge golfbane på den gamle campingplassen. Dette åpner for å plassere badeplassen der den lå før, nemlig på den gamle campingen. Dette betyr rimelig opparbeidelse, og svært lite inngrep i selve Pollen ettersom alt opphold nå kan skje på eksisterende gressareal.

· På den gamle campingen kan det opparbeides til helårsbruk, med f.eks. karusellrenn rundt Pollen om vinteren og skøyteløp dersom det en sjelden gang er kaldt nok til at det legger seg is der

· Det kan anlegges volleyballbane og annen aktivitet der på en meget enkel måte. Den eneste opparbeidelsen som trengs er å begynne å klippe arealet og kjøpe inn utstyr. Dette kan dermed kvalifisere til flerbruksanlegg, som er spillemiddelberettiget.

· Stupeflåta fra Fjordparken kan enkelt plasseres i Pollen, hvor den står trygt plassert fra påvirkning fra drivved, flo og fjære etc.

· Det kan kjøpes inn en anleggsbrakke, og montere et par klosetter i den, som blir et rimelig og bra toalettanlegg (det var det som fantes da det var camping der)

· Det kan enkelt og billig anlegges parkeringsplass /sykkeloppstillingsplass langs gjerdet mot Pollgata

· Det vil bli et naturlig og trygt møtepunkt for barn og barnefamilier, året rundt.

· Området er i umiddelbar nærhet til mange boliger, noe som gir gode muligheter for at barna kan få hjelp av voksne dersom det skulle skje et uhell/ulykke.

· Området er ikke utsatt for flo og fjære, slik at all opparbeidelse og alt utstyr står trygt, døgnet rundt

· Det er opplegg til eiendommen med både vann, avløp og strøm.

Vi i Pollens venner er svært skeptisk til å sende barna til småbåthavna. Kryssing av fylkesvegen med fartsgrense 80 km/t er ett av argumentene mot, et annet er at det er et stykke fra allfarveg dersom noe skulle skje. FAU ved Tredal skole og styret i Tredal Vel har signalisert at de også ønsker badeplass i Pollen, ikke i småbåthavna.

Poenget er at det har blitt fattet et vedtak på feil grunnlag. Vi har hentet inn informasjon som sier at å anlegge badeplass i Pollen ikke vil koste så mye som politikerne tror. Så vi håper at politikerne vil ta stilling til saken på nytt. For dette handler for oss om mer enn bare en badeplass! Det handler om å ta vare på en perle med rikt plantemangfold, historia til Tredalsområdet, et samlingspunkt for sunndalingene og ikke minst en badeplass vi med glede vil bruke!

Men før vi i Pollens venner kan fortsette vårt samarbeid med Sunndal Kommune om å restaurere denne perlen av en dam, så må det til en biologisk undersøkelse av dammen. Og den håper vi Sunndal Kommune tar seg råd til å gjennomføre i år.

Når naturmangfoldkartleggingen foreligger, vil den sannsynligvis være positiv til utbedring av Pollen og etablering av badeplass. Da kan vi i Pollens venner søke i Tilskuddsportalen om midler. I tillegg er det godt håp om få tilskudd til utbedringen av Pollen gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning «Tiltak til vassmiljøtiltak». Da kan vi, sammen med Sunndal kommune, fortsette planleggingen av badeplass og rekreasjonsområde i og ved Pollen.

Badeplass i Pollen i 2020 er nok ikke mulig. Men vi har stor tro på at når badesesongen for 2021 starter, så er Pollen klar for å nytes.


Pollens venner

FAU Tredal skole

Tredal Vel