Debatt

Ordfører Refstie i Sunndal fortsetter å gi blaffen i regler og Forvaltningsloven

"Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning."

Erling Rød  Foto: Ingrid E

Meninger


Onsdag 11. mars behandlet Sunndal kommunestyre;10/20 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – selskapskontroll, sak fra kontrollutvalget.

https://www.sunndal.kommune.no/toppmeny/politikk-og-demokrati/innkallinger-protokoller/

Selskapskontrollen viser et selskap med svikt og rot i styringen.

Ståle Refstie som har vært med i styret i nesten 8 år, hvorav 4 år som styreleder, var selvsagt inhabil da kommunestyret behandlet saken. Bjørn Røkkum ble også inhabil da hans sjef nylig ble valgt inn i styret.

Det var ikke kalt inn varamedlemmer.

Forvaltningsloven sier i § 8; https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§8

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

Sunndal kommunes møtereglement sier i kapittel 3 https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i5c58f3f5-94ed-4e2b-91c0-c19be5183fcd/2018-motereglement-for-kommunestyret-mv.pdf

Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

I møteinnkallinga, underskrevet av selveste ordfører Refstie, skrives;

Medlemmene har plikt til å vurdere sin egen habilitet i saker som skal behandles, jf. forvaltningslovens § 6 og kommunelovens § 11-10. Spørsmål om habilitet skal meldes fra til sekretæren eller kommunedirektøren i så god tid som mulig før møtet, blant annet av hensyn til innkalling av vara.

Arbeiderpartiet hadde forslag om noen mindre endringer til innstillingen. Da det ikke var kalt inn varamedlemmer, fikk de ikke flertall. Slik går det.

Kommunestyret består av 27 sunndalinger som folk har tillit til. Når det skal være 27 representanter, er det fordi vi mener så mange trengs for å få til et brukbart folkestyre. Kravet i Forvaltningsloven om at det skal kalles inn varamedlemmer, er der for å sikre folkestyret.

For et år siden laget jeg et leserinnlegg om det samme forholdet.

https://www.driva.no/meninger/2019/04/01/Ordf%C3%B8reren-i-Sunndal-gir-blaffen-i-reglement-og-forvaltningslov-18774527.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/sunndalspolitikk/ordforeren-i-sunndal-gir-blaffen-i-reglement-og-forvaltningslov/o/5-5-148584

Kravet om vara kom, etter jeg tok opp saken, inn i møteinnkallingene. Ordfører Refstie gir fortsatt blaffen.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Erling Rød

Kommunestyrrepresentant FrP