- Idrettslagene våre blør

Det er tøffe tider for oss alle og fylkets 497 idrettslag er ingen unntak.
Meninger

Da ordren om full stans i all organisert trening og konkurranser kom i forrige uke så stoppet aktiviteten for fylkets 78. 000 medlemmer opp i løpet av en dag!!. I motsetning til bedrifter og offentlige etater drives idrettslagene av frivillige på fritida og bare et fåtall av våre klubber besitter kompetanse på denne form for kriseledelse. Utfordringene er derfor store.

Idrettslagene har de samme utfordringer som andre i samfunnet og oppsummert er dette de største utfordringene idrettslagene våre nå jobber med:

1) Stenge ned egne anlegg og sikre at ikke det foregår (egen) organisert trening ute på anleggene

a. For å sikre at myndighetens krav om å hindre smitte når mennesker samles ble det besluttet å stenge ned alle idrettsanlegg (2 977 anlegg i MogR, 1 966 av disse eies av idrettslag) og avslutte all aktivitet. Dette er anleggseiers ansvar og de er dermed ansvarlig for at kravene overholdes

2) Få oversikt over de økonomiske konsekvensene for idrettslaget

a. begrense tap av inntekter

i. Arrangementer som må avlyses (tapte deltakeravgifter, inngangsbilletter etc.). Krisepakke en fra myndighetene har til hensikt å kompensere for disse tapene

ii. Treningsavgifter faktureres disse dager og mange lurer på om det er greit å fakturere disse når tilbudet nå er falt bort, samt at mange privatpersoner kan få problemer med å betale sine forpliktelser grunnet permitteringer, tap av inntekt etc.

iii. Sponsorinntekter som faller bort

iv. Grasrotmidler etc. som sannsynligvis vil bli redusert i tiden som kommer

b. Få oversikt over påløpte kostnader som er betalt på forskudd/som må betales

i. Overnatting, reisekostnader knyttet til treningssamlinger/konkurranser etc.

ii. Leiekostnader for idrettsanlegg etc.

c. Reduksjon av kostnader knyttet til daglig drift

i. Gjennomføre permittering av ansatte, avslutning av lønnsutbetalinger til

trenere etc. som jobber på timebasis

ii. Kostnader knyttet til drift av egne anlegg

iii. Gjennomgang av avtaler/kontrakter etc. hvor idrettslaget ikke kan overholde sine forpliktelser

iv. NB! Denne kartleggingen er det viktig for idrettslagene å dokumentere nå siden dette er tall som vil bli samlet inn og lagt til grunn når regjeringens krisekompensasjonsordninger etter hvert skal fordeles.

3) Gjennomføring av årsmøter

a. Idrettslagene gjennomfører sine årsmøter i disse dager og dette er viktige møter for idrettslagene å få gjennomført:

i. For å få godkjent sine regnskaper da disse legges til grunn for utbetaling av framtidige penger i form av støtteordninger som mva. kompensasjon etc.

ii. Sikre den demokratiske innflytelsen i idrettslaget ved å velge personer inn i styrer og undergrupper

b. Norges idrettsforbund har åpnet for at årsmøter kan gjennomføres digitalt og flere idrettslag vurderer om de skal forsøke å gjennomføre årsmøtet digitalt

Vegard Rangsæter

Idrettsfaglig konsulent

Møre og Romsdal Idrettskrets