Debatt

Trenger en krisepakke som monner

Leserbrev fra ordfører Margrethe Svinvik og stortingsrepresentant Jenny Klinge

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp).  Foto: Geir Forbregd

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp). 

Meninger
 • Vi mener kommunene er en viktig del av løsningen dersom vi skal opprettholde arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet framover. Vi i Senterpartiet foreslår en krisepakke på fem milliarder for kommunene i tillegg til de pengene som skal bevilges til kommunene som kompensasjon for inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av koronapandemien, sier Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet. – Fire milliarder til kommunene og en milliard til fylkeskommunene, øremerket vedlikeholds- og investeringsprosjekter, vil kunne gi en helt nødvendig boost for å berge arbeidsplasser.
 • Dette er et forslag som, hvis det blir vedtatt, vil kunne få stor betydning for Surnadal og mange andre kommuner, sier Margrethe Svinvik, ordfører i Surnadal kommune. – Hos oss har vi mulighet til å komme raskt i gang med oppussing og vedlikehold av kommunale skoler og institusjoner. Fylkestingsgruppa vår har spilt inn at vi nå bør komme i gang med vedlikehold av fylkesveger og videregående skoler. Disse siste er nå stengt, så det burde være et bra tidspunkt for å gjennomføre vedlikehold, sier Svinvik.
 • I 2009 kom den rød-grønne regjeringen med en lignende krisepakke i forbindelse med finanskrisen, det var da vi i Senterpartiet hadde kommunalministeren. Målet var det samme da som nå, å bruke offentlige midler til å styrke det private næringslivet og sikre arbeidsplassene. I tillegg får vi jo effekten med nyoppussede bygninger og bedre veier, og gjerne også bedre bredbandsdekning der kommunene finner aktuelle bredbandsprosjekter, sier Klinge.
 • Nå håper jeg partiene på Stortinget finner sammen om en krisepakke for kommunene som helst er mest mulig likt vårt forslag, sier Svinvik. – Ordførerne og kommunestyrene rundt om er klare til å gjøre en innsats for å få brukt slike midler fornuftig og med størst mulig effekt, avslutter hun.

Bakgrunn for utspillet, her er Senterpartiets forslag til krisepakke for kommunene:

 • Beløp som bevilges gjennom pakken: 5 mrd. kroner ( i tillegg kommer 500 millioner kroner som bevilges spesielt hardt rammede kommuner).
 • Disse pengene kommer i tillegg til pengene som skal bevilges kommunene som kompensasjon for inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av Koronapandemien
 • Pengene skal gå til vedlikehold og investeringsprosjekter i kommunene og fylkene (foredlingen er 80 % av midlene til primærkommunene, altså 4 mrd. kroner, og 20 % går til fylkeskommunene, altså 1 mrd. kroner. Dette er den samme fordelingsnøkkelen som ble brukt under krisepakken under finanskrisen i 2009).
 • Krav er at prosjektene for vedlikehold skal ferdigstilles i løpet av 2020, mens investeringsprosjektene skal igangsettes så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020.
 • For å redusere byråkrati overføres pengene til kommunene, som i ettertid rapporterer om hvilke prosjekter pengene har gått til.
 • I denne pakken bevilges det i tillegg 500 millioner kroner til spesielt hardt rammede kommuner (kommuner der andelen permitterte og andre på dagpenger er spesielt høy).
 • Allerede har samtlige partier bestemt at det skal bevilges 250 millioner kroner til en egen pakke til Nord-Troms og Finnmark. Disse pengene skal selvsagt komme i tillegg til det ovenstående.

Margrethe Svinvik, ordfører for Senterpartiet, Surnadal kommune

Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet