- På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

Helge Orten. 

Meninger

Jeg har hatt et godt samarbeid med Frp i regjering, og jeg er av den oppfatning at vi har fått til mye i samferdselssektoren. Budsjettene er økt med over 80 prosent og vi har gjennomført viktige reformer som gir oss mer veg for pengene. De fleste jeg har møtt i Frp har ment at dette har vært en fornuftig satsing.

Sve virker derimot misfornøyd med partiets innsats på samferdselsområdet, og særlig i Møre og Romsdal. Fra 2013 og fram til januar 2020 hadde partiet samferdselsministeren, og i alle disse årene har samferdselsbudsjettet blitt lagt fram av en Frp-statsråd. I 2017 ble Nasjonal Transportplan 2018–2029 lagt fram av daværende statsråd, Solvik-Olsen. Dette er det viktigste styringsdokumentet for samferdselssektoren og inneholder blant annet en prioritering av alle vegprosjektene.

Møre og Romsdal fikk i stor grad gjennomslag for de ønskene som ble spilt inn i høringsprosessen. Rv70 Tingvoll-Meisingset og E136 Tresfjordbrua/Vågetunnelen er ferdigstilt. I tillegg er det gitt startbevilgning til E39 Betna-Stormyra og E39 krabbefelt på Ørskogfjellet. E39 Lønset-Hjelset står for tur og jeg forventer å få dette prosjektet til behandling i Stortinget før sommeren. Videre er E136 Lerstadvegen og bypakke Ålesund til kvalitetssikring og vil bli sendt til Stortinget for godkjenning forhåpentligvis i løpet av året. Av de andre prosjektene er det E136 i Romsdalen som gjenstår før alle prosjektene i første seksårsperiode i NTP er godkjent og klar for oppstart. Jeg forventer at Frp og Sve vil bidra positivt til det i arbeidet med budsjettet for 2021.

Sve forsøker i alle sammenhenger å prate ned Møreaksen. Det er et prosjekt som er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018–2022 og ligger inne med 6 mrd. i andre periode. Prosjektet fikk brei tilslutning i Møre og Romsdal fylke og i behandlingen i Stortinget, også fra Frp. Å binde sammen Ålesund, Molde og Kristiansund ferjefritt vil skape et større bo- og arbeidsmarked og være et viktig grep for videre utvikling av fylket vårt.

Sve forsøker å skape et bilde av at Møreaksen vil fortrenge alle andre investeringer i fylket. Det er bare tull! Alle prosjektene i første seksårsperiode skal være godkjent og påbegynt før det er aktuelt å starte byggingen av Møreaksen. Det blir gjennomført store nasjonale samferdselsprosjekter også andre steder i landet uten at det stopper all annen samferdselsbygging i regionen. Hvorfor skulle det være annerledes i Møre og Romsdal?

Vegprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

Jeg kommer til å bruke all min tid på å få gjennomslag for de prosjektene som er prioritert i Nasjonal Transportplan. Det hadde vært bra for Møre og Romsdal om Frank Sve kunne gjort det samme.

Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen