Sentrumsbarnehage: - Uforsvarlig utredning

Sunndal kommune skal i sentrum bygge en grønn svanemerket miljøbarnehage for 120 barn.
Meninger

Hvor barnehagen skal ligge, er en viktig beslutning som politikerne skal ta stilling til i kommunestyremøtet 13. mai.

Kommunedirektøren har sett på 8 steder, gjort en grundigere vurdering av 2 steder, ved Skolevegen og nord for Bjørgs gate.

Innstillingen er;

Sunndal kommunestyre vedtar å starte opp arbeid med detaljreguleringsplan for ny sentrumsbarnehage i området nord for Bjørgs gate.

Kommuneloven sier i §13-1;

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§13-1.

Kommunen skal også forvalte pengene på en skikkelig måte og nå begynner kassa å bli tom;

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§14-1


Kostnadsforskjeller for alternativene ikke er vurdert.

Utredningen er ikke forsvarlig.


Selve barnehagen for 120 koster det samme uansett plassering.

Tomt, utomhus-, fundamenterings- og heiskostnader vil være forskjellig for de ulike alternativene.

Driftskostnadene vil også bli forskjellig. Å ha ei heis koster mye hvert år. Avstanden til og sambruk med andre kommunale bygg, vil gi ulike drifts- og vedlikeholdskostnader.

Forskjellene kan enkelt pris-settes, uten at barnehagene detaljprosjekteres hvert sted. Kommunens kommunaltekniske tjeneste og eiendomstjenesten kan raskt gi svarene.

Kommunestyret kan ikke ta stilling til saken slik den foreligger. Saken bør sendes tilbake for ny utredning.


Erling Rød

Kommunestyremedlem FrP