Debatt

«Leve hele livet» - kommuneøkonomi og velferd

Pensjoniustforbundet vil ha reformen på sakskartet i kommunene.

Mellvin Steinsvoll er leder i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.  Foto: Elin Høstmark

Meninger

Reformen «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre. Reformen har som målsetting å kvalitetssikre arbeidet for en bedre og mer meningsfylt hverdag for de eldre, samt gi alle der de bor, en trygghet for god pleie og omsorg når behovet oppstår.

Reformen er slik den er lagt opp, et fellesprosjekt mellom stat, fylkeskommune, kommune og frivilligheten. Kommunene som er tildelt ansvaret for det meste av eldreomsorgen, er den ansvarlige for reformarbeidet. En understreking av dette ansvaret, ligger i inngått avtale mellom regjeringen og KS som kommunesektorens hovedorganisasjon. I h.h. til den plan for fremdrift som er lagt for reformen, skulle arbeidet med innføringen være avsluttet i 2023. Dessverre er arbeidet med reformen blitt noe forsinket, noe p.g.a. Korona men også av andre grunner.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har til tross for at oppstarten av reformarbeidet ikke er kommet dit det er ønskelig, lyst til fortsatt ha tro på at reformen vil gi resultater. Som en av utøverne fra frivilligheten, er vi opptatt av å få satt reformen på kommunenes sakskart så snart som mulig og tillater oss derfor å gi følgende anbefalinger:
1. «Leve hele livet» settes fortest mulig på sakskartet i fylkeskommuner og kommuner. Blant
de viktige medspillere i dette arbeidet, er eldrerådene.
2. Som del av reformarbeidet, er utarbeidelse av eldreplan med forpliktende tiltaksdel viktig.
I tiltaksdelen bør følgende områder vurderes tatt inn:
- Et boligprogram som er fysisk og økonomisk tilpasset behovet. Reformens begrep «Bo
hjemme lengst mulig» skal få mening.
- Den eldre skal i tråd med reformen ha muligheter for en meningsfylt hverdag tilrettelagt
for samfunnsengasjement og sosial deltakelse.
- Tilpassede og lett tilgjengelige transportordninger etableres der det er nødvendig.
- Helsehjelp, omsorgstilbud og tannhelsetilbud nærmest mulig der folk bor.
- Omsorgsboliger, korttidsplasser og sykehjemsplasser etableres i tråd med behovet.
Omsorgstrappen skal legges til grunn.
- Legge til rette for et aktivt rekrutteringsarbeid og utvikling av attraktive arbeidsplasser i
helse- og omsorgssektoren. Heltidskulturen skal innføres.
3. Det må utarbeides demensplan med forpliktende tiltaksdel der både tilpassede og
trivelige institusjonsplasser, samt gode dagtilbud for de som er hjemmeboende inngår
som tiltak.
4. Kommunesektoren må etablere et godt samarbeid med Pensjonistforbundets lokale og
regionale lag og foreninger. Kommunens eldreråd må i tråd med kommunelov,
eldrerådsforskrift og veileder, gis plass i den kommunale forvaltning.
5. Kommuner, fylkeskommuner og frivilligheten, må fremme felles krav om vesentlig styrking
av kommunesektorens økonomi.
La oss komme i gang med reformarbeidet. Pensjonistforbundet Møre og Romsdal ønsker å delta.


Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
For styret
Mellvin Steinsvoll
Leder