Debatt

To forsøk men flertallet sa nei

"Jeg foreslo videre at den svært pressede helse- og omsorgssektoren i kommunen, må skjermes i den økonomigjennomgang som skal skje."

Mellvin Steinsvoll (Ap).  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Sak: Økonomirapport for 1. tertial 2020.

Torsdag 18. juni hadde Molde kommunestyre økonomirapport for 1. tertial 2020 til behandling. Den forelagte rapport er ingen hyggelig lesning. Administrasjonens prognoser viser i klartekst at kommunens økonomi på flere områder, er svært utfordrende, spesielt gjelder det sektorene helse, omsorg og oppvekst, kultur og velferd. Slik rapporten beskriver situasjonen, må det settes inn tiltak snarest mulig og det viktige spørsmålet vil måtte dreie seg om hva som vil skje med tjenesteområdene.
Under behandlingen av saken, uttrykte jeg gjennom et eget oversendelsesforslag, uro for den økonomiske situasjon og understreket samtidig den plikt kommunen har til å levere gode og trygge tjenester til innbyggerne og ikke minst at store deler av disse er lovpålagte. Jeg foreslo videre at den svært pressede helse- og omsorgssektoren i kommunen, må skjermes i den økonomigjennomgang som skal skje. Forslaget burde som følge av at det var et oversendelses-forslag og at det var en understreking av kommunens plikt, vært ufarlig, men ble av et flertall bestående av en stort sett samlet posisjon, avvist. Det hører med til historien at mitt forslag som jeg fremmet under budsjettmøtet i desember med nesten samme innhold, også ble avvist av posisjonen.
Sak: Opprettelse av brukerutvalg helse og omsorg.
Under behandling av denne saken, fant jeg det som medlem av kommunens eldreråd det helt naturlig å fremme forslag om at rådet skulle være representert i hvert av brukerutvalgene. Med bakgrunn i at rådet fra 1. januar 2020, er plassert under Kommuneloven, har egen forskrift og veileder som i sin definisjon av rådets arbeidsoppgaver, blant annet sier klart at rådet skal ha seg forelagt alle saker som angår de eldre, så burde dette forslaget være plankekjøring, men nei da, en stort sett samlet posisjon avviste også dette forslaget.
Posisjonen i kommunestyret har talt og jeg må naturligvis forholde meg til det. Når jeg likevel går i media med sakene, så er det for det første fordi jeg som representant for de eldre i vår nye kommune, ikke er fornøyd med kommunestyrets svar i sakene. For det andre gjør jeg det med hensyn til de som ikke lyttet til kommunestyremøtet. Et tredje forhold er at det heldigvis går flere tog.

Mellvin Steinsvoll Ap
Kommunestyrerepresentant
Medlem av Eldrerådet
Medlem av Hovedutvalget Oppvekst, kultur og velferd