- Folkevalgte har ikke mulighet til å påvirke.

- Rutiner i eierskapsmeldingen skal følges.

Erling Rød (Frp).  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Interpellasjon til kommunestyremøtet 9. september.

Kommunestyret ber om at eiersekretariatet sørger for at innkallinger og rapporteringer fra viktige selskaper der kommunen er eier, blir etter kravene i eierskapsmeldingen.

https://www.sunndal.kommune.no/_f/p1/i005ed895-5b12-450b-9cc2-034f4c808009/eierskapsmelding-for-sunndal-kommune-selskapsdel-oppdatert-mars-2019.pdf

2.6.4 Rutiner for rapportering mellom selskap og eiersekretariat.

Rapporteringsrutinene og kravene er rettet mot de selskap som er plukket ut som strategisk viktige for kommunen, og der kommunen derfor har styrerepresentanter.


Hva

Generalforsamling og representantskap

- innkalling og saksdokumenter

- protokoll med tilhørende dokumenter (revisorbekreftet årsregnskap og styrets beretning)


Når

-4 uker før generalforsamling/ representantskapsmøte

- snarest og senest 1 måned etter avholdt møte i eierorgan


Vi er nå ferdig med en sesong med generalforsamlinger og representantskapsmøter.

Slike møter for godkjenning av årsmeldinger og regnskap, samt valg av styrer er det eneste stedet kommunen og folkevalgte kan påvirke.

Alle dokumenter i år har kommet til kommunen en eller to uker før møtene og blir lagt ut i postlista 5 dager etter mottak.

Folkevalgte har ikke mulighet til å påvirke. Møtene blir ikke drøftet i noen folkevalgte organer. Hva Sunndal kommunes representant skal mene i møtene, er helt fritt.

Ofte blir protokollene heller ikke lagt i postlista.

Slik skal det ikke være selskaper som er viktige for kommunen.

Selskaper som er uviktige for oss bør vi ikke eie deler av.


Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.Hilsen

Erling Rød

Sunndal FrP