Meninger

Deponi Raudsand vol 4

"Norconsult er totalt sett svært lite opptatt av fjorden og strandsonen utenom oppdrettsvirksomheten." 

Bergmesteren, Raudsand. 

Meninger

Det ryktes at noen (navn nevnes ikke) har uttalt: «Raudsand er en bakgård, og der kan vi gjøre hva vi vil.» Kanskje vedkommende vet hva han snakker om? Mer interessant er spørsmålet om befolkningen på Raudsand og naboområder er klar over hva som ligger i fremtiden dersom det blir et deponi lokalisert her. Representanter for Bergmesteren Raudsand (BMR) henviser noen ganger til sine hjemmesider på nettet. Det burde de være forsiktige med, her er det tankevekkende lesning, inkludert kvalifisert synsing og utelatelser av negative forhold.

Dette innlegget vil kortfattet omtale punkter i ROS-analysen (ROS - risiko og sårbarhet) gjennomført av Norconsult i 2017. Norconsult skriver at ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. Mange som har lest noen ROS-analyser vil være enige om at slike analyser egentlig er kostbar kvalifisert synsing på overordnet nivå, og «detaljer» vil nødvendigvis forsvinne på et slikt nivå. Slik er det også med denne analysen. Noen få eksempler nevnes her, og det er analysens svake fokus på bygda som fremheves. Deponiet skal ta imot 500.000 tonn årlig, 98 % på kjøl. De resterende tonn kommer på lastebil gjennom bygda på toppen av persontransport, materielltransport og muligens produkttransport (pukk). Denne trafikkbelastningen og forurensingen langs riksvei 666 er ikke nevnt eksplisitt som en belastning for tredjepart. Utsprenging av enorme fjellhaller beskrives, men masseplassering omtales lite bortsett fra at utfylling i fjorden antas å gi små forurensninger rundt et oppdrettsanlegg 2.5 km borte på andre siden av fjorden pga strømforholdene inn/ut i fjorden.

Men hva med Raudsandsiden av fjorden, der kommer det sannsynligvis til å bli mye gråvann i fremtiden. Hva dette kan bety for fiske, bading og forurensing langs denne fjordsiden er ikke nevnt. Norconsult er totalt sett svært lite opptatt av fjorden og strandsonen utenom oppdrettsvirksomheten.

Analysen omtaler 2-3 skipsanløp pr uke, størrelse opp til 20.000 tonn. Tungoljerøyken fra disse vil utvilsomt merkes i bygda, men dette nevnes ikke. Norconsult skriver i sin konklusjon at: «Videre må krav til hensynssoner verifiseres for å sikre at avstanden til 3. person er tilstrekkelig». Da blir spørsmålet, hva er «tilstrekkelig» for å beholde et godt, rent og miljømessig tilfredsstillende bomiljø? Det bor mange i Norge innenfor områder hvor avstanden er «tilstrekkelig» i henhold til regelverket, men det kan likevel være slitsomt å bo nær en flyplass eller nær kaffefabrikken til Friele i Bergen. Kaffelukt hele døgnet blir man også lei av.

Norconsult skriver at «Planområdet fremstod som svært sårbart for transport av farlig gods og moderat sårbart for brann og eksplosjon ved industrianlegg og deponi, etablering av fylling i sjø, kjemikalieutslipp samt fysisk skade på 3. person. For disse hendelsene ble det utført en risikoanalyse. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for å redusere den identifiserte risikoen.»

Det er positivt at Norconsult opplyser dette, men Norconsult kan ikke gi pålegg. Det blir derfor bedriften som må innrømme at risiki finnes, og innrette seg deretter. Selvsagt vil også myndigheter gi pålegg og utøve kontroll når det gjelder etablering og drift, dette omtales ikke nå.

Et annet spørsmål er hva slags avfall som kan bli plassert på Raudsand. En kategori er uorganisk farlig avfall som er relativt detaljert beskrevet. Men hva menes med «ordinært avfall» og deponier for dette? Er det Molde kommune som skal skaffe seg ny søppelplass? Ordinært avfall kan egentlig være alt annet enn «farlig avfall» og «spesialavfall», og burde defineres nærmere i en slik rapport. En oppfordring til slutt: Les BMR sine internettsider nøye, og still spørsmål både ved det som er uklart og det som er usagt. Mistanken om at noen ønsker å bli rike på andres bekostning og trivsel er ikke svekket.

Asbjørn Næverlid