Meninger

Ulovlig bygging av deponi

Norges Miljøvernforbund med brev til Molde kommune.
Meninger

Norges Miljøvernforbund (NMF) har blitt orientert om at Bergmesteren Raudsand AS og/eller Veidekke visstnok har igangsatt arbeid i deponi 2. Blant annet så har NMF på telefon fått opplyst at Bergmesteren Raudsand AS og/eller Veidekke har utført sprengningsarbeid i deponi 2 på Raudsand. Det antas at sprengningsarbeidet er utført i forbindelse med mulig utvidelse av deponi 2.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

I følge vedlagte artikkel fremstår det som at det har foregått mye av det som kan virke til å være ulovlig arbeid i forbindelse med anleggelse av deponi på Raudsand.

NMF ønsker med dette kravet om innsyn å undersøke om det medfører riktighet det som står i vedlagte artikkel om at Molde kommune ikke har gitt den nevnte tillatelsen til utbygging av deponi 2. Det bes også om tilbakemelding på om Molde kommune mener at det nevnte arbeidet som tilsynelatende har foregått på deponi 2 er ulovlig utført?

Det vises til offentleglova §§ 1, 3, 11, 29 og 30. Med dette krever Norges Miljøvernforbund (NMF) at Molde kommune sender dokumentasjon som verifiserer at kommunen har gitt formell og godkjent tillatelse til bygging av deponi som visstnok er igangsatt i deponi 2 på Raudsand.

Dersom Molde kommune IKKE har gitt formell skriftlig tillatelse til nevnte bygging av deponi, så er det viktig at området tilbakeføres til opprinnelig stand. NMF krever i så fall at Molde kommune sender oss elektronisk kopi av kommunikasjonen som kommunen har med grunneier / tiltakshaverne vedrørende denne saken. Det er viktig at Molde kommune gir et signal om at det ikke er akseptabelt å igangsette ulovlig byggevirksomhet, for så å søke om tilgivelse i etterkant.

Molde kommune minnes samtidig om bestemmelsene som er fastsatt i forurensningsloven § 81 som kan leses her:

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§81

Det bes om at dere sender kopi av den/de aktuelle tillatelsene til:

trygve@nmf.no

På forhånd takk for at Molde kommune besvarer denne henvendelsen så snart som mulig. Dersom noe i denne henvendelsen fremstår som uklart, så er dere velkommen til å ta kontakt.

Miljøvennlig hilsen,

Norges Miljøvernforbund

v/ saksbehandler Trygve W. Moxness