Debatt:

KrF har ambisjoner om mer støtte til svake grupper, også eldre - vi er i gang, men langt fra i mål

Optimisme i statsbudsjettet 2021 ?

staten har sviktet: Det er staten det er grunn til å være skuffet over når det gjelder manglende opprydning i møllestøvdeponiet, sier Svein Roset. 

Meninger

Det leveres mye negativ kritikk omkring statsbudsjettet for 2021.

KrF finner også mange positive tiltak og målsettinger for det kommende året.

Først litt fra innledningen til finansministeren:

«– Vi må leve med koronapandemien også neste år. Statsbudsjettet skal derfor sikre både godt smittevern og tiltak for å få flest mulig i jobb. Noen næringer vil fortsatt ha behov for ekstra hjelp til å komme gjennom krisen. Samtidig skal vi legge til rette for verdiskaping og grønn omstilling, for å møte utfordringene som ligger foran oss, sier finansministeren.»

Målsettinger for 2021 statsbudsjettet:

 • Få folk tilbake i jobb: Vi må bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer tilbake i jobb.
 • Sikre flere bein å stå på:
 • Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv.
 • Vi bygger vei og bane, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene.
 • Skape en grønn fremtid: Vi må legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.
 • Bygge kompetanse: Vi skal sørge for at flere fullfører videregående skole og at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.
 • Vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020.
 • Inkludere flere: Alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidslivet og samfunnslivet.
 • Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet.
 • KrF vektlegger « barnas budsjett.»

- Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter andre barn har. KrF har alltid vært opptatt av å bekjempe barnefattigdom. Å kunne gjøre noe med dette, var en av KrFs viktigste motivasjon for å gå inn i regjering. Nå er det blitt lagt frem et budsjett som virkelig vil ha positiv betydning på lommeboka til de som trenger det mest.

 • Barnetrygden øker igjen med 3.600 kroner for barn opp til 6 år. Denne økningen trer i kraft til neste år. Siden KrF gikk i regjering har barnetrygden økt med 8200 kroner for denne aldersgruppen.

- Barnetrygden sto urørt i 20 år, helt til KrF ble en del av regjeringen og fikk gjennomslag for å øke den, som er et viktig grep for å styrke barnefamilienes økonomi og bekjempe barnefattigdom.

 • KrF-gjennomslag for å styrke økonomien til nybakte foreldre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger

Økonomi skal ikke være et hinder for å få barn. Studenter og andre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger vil nå få 90.600 i engangsstønad.

I 2013, da KrF begynte å forhandle om budsjett med Solberg-regjeringen var denne på omtrent 35 000.

Billigere SFO:

Mange elever er forhindret fra å delta på skolefritidsordninger på grunn av for høye satser. Dette gjør KrF i regjering noe med. I budsjettet foreslår regjeringen 157,7 millioner kroner til å reduseres SFO-satser for familier med lav inntekt. I statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor, ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler på 1.-2. trinn. Ordningen innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 prosent. av den samlede inntekten til familien per barn i SFO. Samtidig ble det innført gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med spesielle behov.

Engangsstønad og barnetrygd bidrar til økt økonomisk trygghet for familiene i barnets første, viktige leveår.

- For fattige familier kan økt inntekt bidra til å bedre barnas ferdigheter. Dette kan være spesielt viktig hvis inntekten økes i barnas tidligste leveår, kanskje fordi foreldrene opplever mindre stress.

 • Alle skal kunne delta i fritidsaktiviteter

– Samtidig jobber vi videre for at flere skal få tilgang på fritidskortet, som skal sikre barn og unge mellom 6 og 18 år tilgang på fritidsaktiviteter. Slike aktiviteter er ofte store poster på budsjettet for familiene. For de som har minst, kan det bety at barna ikke får delta på fritidsaktiviteter. Det kan holde barna utenfor viktige sosiale fellesskap.

KrF har ambisjoner om mer støtte til svake grupper, også eldre. Vi er i gang, men langt fra i mål.

Svein Atle Roset, Molde KrF.