Leserinnlegg

Tredal skole, hei, hei, hei, ingen skole er som deg!

Tøff i vind og tøff i blest, Tredal skole, du er best!

Elever ved Tredal skole. Arkivfoto fra 2018.  

Meninger

Mye har vært skrevet om viktigheten av bygdeskolene i den pågående budsjettdebatten, men også sentrumsskolene har sin identitet og er akkurat like viktige for sin krets som bygdeskolene. Så når det foreslås å legge ned Tredal skole til fordel for å bruke lokalene som barnehage, er vi mange som reagerer. Alt som sies om tilhørighet, 17.maiarrangement og trygghet når det gjelder småskolene, gjelder også Tredal skole. Vi er mange foreldre som bevisst har valgt å bosette oss i Tredalskretsen nettopp på grunn av skolen. Debatten blir fort følelsesbetont der nedleggelsesspøkelset truer, og hva som utgjør en god skole, er ofte subjektivt, men vi mener Tredal innehar mange kvaliteter som betegner en god skole.

Kvaliteter vi vil verne om, ikke rasere:

- Størrelsen. Per i dag er det 104 elever ved skolen. Det er ikke mange sammenlignet med store byskoler, men det er mange nok til at alle finner noen å være sammen med og de fleste klassene får to kontaktlærere, men samtidig få nok til at alle kan navna på alle. Alle, både lærere, elever og foreldre, kjenner alle. Det er oversiktlig, trygt for barna og gunstig med hensyn til sosiale forhold og konflikter.

- Personalet. Kollegiet ved Tredal skole er både kompetente, ivrige og har god kultur for å se dem rundt seg. Folk trives på jobb, og det smitter over på elevene, og er med å bygge en sterk identitet og et ukuelig samhold. På Tredal er vi et team, lærere, elever og foresatte!

- Kulturplana. Tredal skole har en egen kulturplan, som sikrer at hvert klassetrinn byr på en ny opplevelse inne kulturfeltet. Verdien av disse prosjektene er uvurderlig, og vi som foreldre merker godt hvor sterkt det påvirker klassemiljøet og samholdet at elevene stadig utfordres på å stå på en scene, utforske nye kulturuttrykk og dyrke kreativiteten sin.

- Samarbeidet. skole-hjem. Tredal skole har et sterkt FAU og gode rutiner for kommunikasjon og samarbeid med oss foresatte. Døra er alltid åpen for oss, og sammen skaper vi den beste skolehverdagen vi kan for barna våre.

Alt dette mener vi taler for at Tredal er en god skole, en skole som bør bevares og styrkes, ikke legges ned. Bygninger til en ny barnehage kan bygges hvor som helst, en god kultur og et optimalt miljø for læring, er vanskeligere å skape.

Det er i tillegg flere elementer ved en eventuell flytting av elevene til Sande som bekymrer oss:

1. Har Sande skole virkelig den kapasiteten det påstås at den har? Å huse 100 ekstra elever vil sette store krav til oppgradering av Sande skole. Helsedirektoratets veileder «Helse og miljø i skolen» har en del anbefalinger som gjør at man kan stille spørsmål rundt den helsemessige siden ved å flytte 100 elever til Sande. I klasserommet: Minimum 2 m2 per elev. Med 100 ekstra elever trenger man minimum 200 m2 ekstra klasserom, tilpasset etter størrelsen på de enkelte kullene. Hvis klassen ikke disponerer tilleggsareal er tilrådet areal opp mot 2,5 m2 per elev. En klasse må jo nødvendigvis sitte sammen, så tallet blir nok større siden man må ta høyde for «store» kull. Disse arealene kommer i tillegg til areal for ansatte som må flyttes over. I tillegg stilles det krav til uteareal, samt at belastningen på ventilasjonsanlegg, toalettfasiliteter osv. vil økes betraktelig. I en situasjon der vi står midt i en pandemi (noe FHI mener vi må være forberedt på at vil skje igjen) er spesielt bekymringene rundt nok plass og hygienefasiliteter relevante. Kan Sande skole huse 100 ekstra elever også under en pandemi?

2. Trafikale hensyn: Ved en flytting av elevene fra Tredal til Sande, vil det kun være elevene fra Øksendal, Litjdal, Hammarn og området fra Sjølseng til Tredal Vel som har krav på skoleskyss på fylkets regning. Spesielt for småtrinnselevene vil det imidlertid være en lang tur fra Tredal til Sande, med blant annet kryssing av riksvei 70. Skal kommunen sette inn flere busser på dette strekket, eller legges det bevisst opp til at foreldre selv skal kjøre elevene, med det økte trafikkaoset det vil skape i et allerede sårbart område?

3. Fordelen ved å ha to sterke sentrumsskoler burde bygges opp under heller enn rives ned. Ved å satse på Tredal OG Sande skole, kan Sunndal kommune bygge opp TO sterke sentrumsskoler, som kan dra veksler på hverandres ressurser og avlaste hverandre, utveksle personell og erfaringer og gi foreldre en reell valgmulighet om man ikke trives med den ene sentrumsskolen. Størst er ikke nødvendigvis best, men to store enheter med kort avstand mellom hverandre vil ha mange fordeler med tanke på å utnytte ressursene best mulig for barna våre.

4. Hva med mottaket? Sunndal kommune har et vedtak om å jobbe for å igjen få etablert asylmottak i kommunen. Med to sterke sentrumsskoler, er både kapasiteten og fagmiljøet klart til å ta imot denne gruppen elever. Både Sande og Tredal har fungert som mottaksskole og har allerede erfaringen og rutinene, samt at kulturen for å motta nye elever sitter i ryggmargen på både ansatte og elever. Tredal skole har i tillegg den administrative kompetansen på dette arbeidet.

5. Tredal er ikke en sentrumsbarnehage. Selv om vi som bor i Tredalskretsen tenker på oss selv om en del av sentrum, viser all erfaring at det er lenger å bevege seg fra sentrum til Tredal enn motsatt vei. Hvis Sunndal kommune etablerer en sentrumsbarnehage i Tredal skoles lokaler, får man ikke den sentrumsbarnehagen det drømmes om. Avstanden til sentrum er for lang til at man enkelt kan benytte seg av sentrumsgodene, samtidig som vind og avstand vil tvinge flere foreldre til å bruke bil til henting og levering. Ønsker Sunndal kommune at barnehageplasseringen skal tvinge småbarnsforeldre til å bruke bil mer enn nødvendig?

Alle kretsene vil kjempe for bevaring av sin skole, det sier seg selv. Det gjelder også Tredal. Tredal skole er en utmerket skole. En skole med sterkt samhold, stor takhøyde og gode verdier. En skole der barna våre blir sett og verdsatt av et kollegium som sparrer med hverandre, trives på jobb og gir barna våre trygghet. Det bør Sunndal kommune dyrke, ikke rive ned.

La Tredal skole bestå!

FAU ved Tredal skole