Leserbrev:

En styrket kulturskole for framtida!

I mange kommuner kjempes det nå for å få budsjettene i balanse. De folkevalgte må prioritere mellom ulike lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester.

Althorngruppa i Surnadal skolekorps: – Jaran Sveen Finnvik, Mia Strand, Ida Zwick og Henrik Bergheim. Arkivbilde.   Foto: Magne Lillegård

Meninger

Tjenestene skal i tillegg ha så god kvalitet som mulig. Kulturskolene er et lovpålagt skoleslag, men det er ingen tydelige føringer på hvilken kvalitet og volum den enkelte kommune skal levere til sine innbyggere.
Gjennom å vedta rammeplanen for kulturskole; «Mangfold og fordypning», har kommunene forpliktet seg til å levere gode kulturskoletilbud til innbyggerne. Flere kommuner har også vedtatt en lokal læreplan med beskrivelser av tilbudet. Derfor er det viktig at politikerne er seg bevisste sitt ansvar som skoleeier, og har et langsiktig perspektiv på utviklinga i vårt skoleslag.

Er kulturskolen relevant?
-I Kunnskapsdepartementet sin strategiplan; «Skaperglede, engasjement og utforskertrang», er nettopp kulturskolen pekt på som den naturlige samhandlingsarenaen for å styrke de praktisk- estetiske fagene i barnehage, skole og lærerutdanning.
-Våren 2021 kommer Stortingets barne- og ungdomskulturmelding. Bestillinga til regjeringen er en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtida.

Det er viktig å sikre godt mangfold og god kvalitet i den enkelte kulturskole, når det er så store variasjoner og mangler i satsinga på de estetiske fagene i grunnskolene. Kulturskolen er den arenaen som sikrer barns rett til å delta i det kulturelle og kunstneriske liv jfr FN’s barnekonvensjon artikkel 31.

Kulturskolene har vært, og er en viktig arena, for å utvikle trygge og gode innbyggere med god kulturell ballast, god livsmestring og bolyst. Det har også vært et arnested og et kunstnerisk nav der mange av våre utøvende kunstnere har lagt grunnlaget for sine karrierer.
Disse spydspissene kommer ikke av seg selv, og det er lett å glemme den betydninga kulturskolene har i utviklingstrappa til de som tar skrittet ut i en utøvende karriere.

Vi oppfordrer politikerne til å være gode skoleeiere gjennom å legge til rette for stabil og kontinuerlig drift av kulturskolene som lærende organisasjoner.
I Møre og Romsdal har kulturskolene engasjerte, utviklingsorienterte og lærevillige ledere og lærere, som søker å lage best mulig tilbud for sine elever, og som ønsker å samhandle med øvrige tjenesteområder og frivillig kulturliv. Kompetansenivået og utdanningsnivået i norske kulturskoler er høyt sammenlignet med andre kommunale tjenester.

Vi oppfordrer politikerne til å ta vare på den lokale kulturskolen, det gjemte gullet i kommunens tjenesteproduksjon.
Kulturskolene gir innbyggerne noe å leve for, og er også en viktig faktor for å gi kommunens innbyggere noe å leve av.

Ingen kommuner har råd til å bygge ned den minste, men viktigste enheten i kommunene sin!

For styret i Norsk Kulturskoleråd Møre og Romsdal
Torbjørn Larsen, styreleder.