Leserbrev

Kommunal steinsatt sti ved Vinnu?

Erling Rød.  Foto: Ingrid Ellevset

Meninger

Vi ser nå i avisene alvorlige folk med armene i kryss foran brystet, som sier at hvis kommunen bruker mindre pæng på «mitt område», vil det få alvorlige følger.

Sist ute var Per Steinar Husby. Han hevdet at hvis kommunen ikke gir 2,7 millioner til Vinnutrappas Venner, vil «det mest spennende reiselivsprosjektet i de seneste 40 åra i Sunndal» ikke bli noe av.

Vinnutrappas Venner ønsker å bygge en sti med steintrinn opp vel fire hundre meter ved Vinnu i Sunndalen. Kostnaden som er svært usikker, vil bli vel 8 millioner. Senere skal stien lenger opp. Husby antar at mye folk vil komme hit for å gå stien og det vil gi store gode økonomiske ringvirkninger.

Vinnutrappas Venner er ei forening med et styre bestående av; Per Steinar Husby, Jostein Trædal, Mette Sæter Ormset, Oddveig Gikling-Bjørnå og Peder Hagen.

Ormset er ansatt i SUNS, Sunndal Næringsselskap. Gikling-Bjørnå er styremedlem i SUNS. Hagen er gift med Anne Hagen som er ansatt i SUNS.

SUNS er et aksjeselskap hvor kommunen eier 50,5%.

Styret i SUNS vedtok 2019-12-16; «å sette av inntil 1 mill kr til gjennomføring av aktuelle tilretteleggingstiltak ved Vinnu i tråd med reiselivsstrategien, og under forutsetning av etablering av et bredt samarbeid og spleiselag med flere aktører. Styret i SUNS ber om å få framlagt en nærmere konkretisering mht. til organisering og finansiering av tiltaket, før ny behandling i styret».

Styret bevilget ikke penger i fjor som feilaktig omtalt i avisene. Styret satte av penger som senere kunne bli bevilget.

Styret i SUNS vedtok i vinnusaken 2020-09-21; «å overføre Kr. 200.000 av de avsatte midlene til dekning av løpende utgifter. Styret henstiller til at arbeidet med å få på plass øvrig finansiering intensiveres».

Her ble det gitt klarsignal til å bruke penger på løpende utgifter, selv om organisering og finansiering ikke var på plass.

Sunndal kommunestyre vedtok 2019-12-12 at Kulturtjenesten skulle følge opp arbeidet med Vinnu og; "Ved behov for kommunale bidrag og ressurser, legges sak om dette fram for Teknikk-, miljø-og kulturutvalget og/eller Formannskapet"

Det er ikke lagt fram noen sak for TMK eller formannskapet om Vinnustien.

Likevel har kultursjefen har vært prosjektleder for stien, lederen for idrett og friluftsliv har arbeidet mye med prosjektet, kommunens hjemmeside er benyttet til informasjon og salg av trinn, kommunens planstjeneste har laget utredninger, kommunens advokat er benyttet og kommunen har fungert som bank for foreningen.

Arbeidet som er utført av kommunen ligger langt over det som ble vedtatt om å følge opp. Jeg antar at verdien av arbeidet er 2-300 000 kr.

Først da jeg tidligere i høst ville vite hva kommunen hadde gjort, ble det sendt regning for de direktekte utgiftene. Det vil ikke bli sendt regning for arbeidet som kommunens ansatte har gjort, opplyste kommunedirektøren.

Foreningen hadde ikke midler før 2020-09-21. Kommunen har etter økonomi- og finansreglementet ikke anledning til å være bank for foreninger.

I et leserinnlegg om Vinnu 2020-11-20 skriver Per Steinar Husby; "Arbeiderpartiet, SV og MDG ber derfor Kulturtjenesten om å følge opp dette arbeidet,…..". Han skriver ikke vedtaket helt ut , men avslutter med prikk, prikk, prikk. Her skulle det ha stått at ved behov for kommunale bidrag og ressurser skal det lages politisk sak.

Han skriver også; "Vi ynskjer difor ikkje noko særbehandling".

Det er vel ingen annen forening her i kommunen som har fått så velvillig særbehandling som vinnuforeningen?

Jeg lurer på hvordan foreningen for «det mest spennende reiselivsprosjektet i de seneste 40 åra i Sunndal» har fått sugerør til kommunens ressurser.

Per Steinar Husby bruker uttrykket "godt politisk håndverk".

Jeg synes heller; Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.


Erling Rød

Sunndalsøra 2020-11-20