Leserbrev

Dette trenger Rindal!         

"Økt folketall vil gi bedre kommunal økonomi og bedre offentlige og private tilbud og tjenester."
Meninger

Rindal Høyres mål er bidra til at det er attraktivt å drive næringsvirksomhet, arbeide, bo og leve i Rindal. Dette vil gi flere arbeidsplasser, styrke bosettingen og øke folketallet. Økt folketall vil gi bedre kommunal økonomi og bedre offentlige og private tilbud og tjenester.

Vi er derfor glade for den støtte vi får fra Trøndelag Høyre sine forslag i budsjettet for 2021 som også vil komme Rindal kommune til gode.

Denne informasjonen har vi fått fra Trøndelag Høyre:

· Partiene Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og Venstre fremmer et felles budsjettforslag for Trøndelag også dette året. Vi velger å prioritere bruk av penger på oppgaver og løsninger som er viktige for folk – for den vanlige trønder! 200 millioner foreslås omdisponert / brukt i 2021.

· Pål Sæther Eiden, gruppeleder Høyre:

«For Høyre er det viktig å kunne stå bak et helhetlig endringsforslag. Det er viktig å få gjort noe med fylkesvegene. Når vi snakker med innbyggere, bedriftseiere og andre i fylket understreker de fleste at vei er avgjørende for bosetning og næringsliv. Dette må vi ta på alvor. Jeg er også glad for et offensivt og godt investeringsbudsjett hvor vi prioriterer nybygging av skoler og ytterligere investeringer i fylkesvei.

o Når regjeringens budsjett til Trøndelag gir rom for en slik satsning er det viktig at vi benytter oss av handlingsrommet som finnes»

· Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg for kultur:

o «Tannhelsetjenesten har et viktig ansvar og skal ha høy kvalitet i hele fylket. Spesielt sårbare grupper skal prioriteres, og det setter vi av penger til. Vi vil fortsette arbeidet for god psykisk helse og selvmordsforebygging, vi ønsker å knytte frivillige organisasjoner, som gjør en uvurderlig innsats, tettere sammen med fylkeskommunen med økonomisk støtte og samarbeid»

· Henrik Kierulf, nestleder i hovedutvalg for veg:

o Vi kommer i vårt budsjett og økonomiplan med en betydelig satsning på fylkesveier i Trøndelag. Dette er avgjørende for effektiv og trygg transport for både folk og næringsliv og er blant de viktigste bidragene for å sikre arbeidsplasser i distriktet. Ingvill Dalseg og jeg besøkte Rindal Høyre og fikk innspill på utfordringene ved Fv. 65, vi løfter nå veien i vårt forslag sier nestleder i hovedutvalg for veg Henrik Kierulf.

· Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg for kultur:

o Kulturen binder oss trøndere sammen, det er kanskje viktigere enn noen gang å løfte kultur og kulturinstitusjoner i fylket. Vi har i vårt budsjett plusset på fylkesrådmannens overføringer til kultur, samtidlige bidrar regjeringen med både kompensasjonsordninger og løft igjennom prioriteringer i statsbudsjettet for 2021 sier nestleder for hovedutvalg kultur Ingvill Dalseg.

Rindal Høyre

Magnar Dalsegg