SuSu-sammenSurium

Erling Rød, kommunestyremedlem for FrP. 

Meninger

I kommunestyremøtet 10. februar i Sunndal ble boka fra de 2 siste møtene i SuSu-sammenSuriet lagt fram som referatsak. Møtene i representantskapet var 16. oktober og 11. desember i fjor.

Jeg ba om innsyn 30. november og 17. desember, og fikk synet 27. januar i år.

SuSu er et kommunalt oppgavefelleskap med Sunndal og Surnadal kommune. Oppgavefelleskapet er laga etter kommunelovens § 19.

Representantskapet er et folkevalgt organ, og det betyr at vanlige saksbehandlingsregler for slike skal følges; Det skal kalles inn til møter, holdes åpne møter og skrives møtebok som skal være offentlig. Forvaltningslovens habilitetsregler skal følges.

Kommunestyrene velger representantskapet. For å være valgbar må man ha stemmerett, bo i kommunen og skriftlig samtykket til å bli valgt.

Lovene blir dessverre ikke fulgt.

Møteboka fra desember har overskrifta; Protokoll Fra møte i programstyret for SuSu-Programmet. Det var ikke et styremøte, men et møte i representantskapet for «SuSu–kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid».

Møtebøkene viser at 4 fra «Næringspartiene» er med i representantskapet. Jeg har ikke sett noe skriftlig samtykke til å bli valgt fra disse personene.

16. oktober ble det bevilget 60 000 kr til ei forening. Et medlem i representantskapet, fra «Næringspartiene», er styremedlem i foreningen, men deltok likevel i behandlingen.

Fra «Næringspartiet i Surnadal» er det i representantskapet et medlem som ikke bor i kommunen. Han er ikke valgbar og kan ikke være med.

Som en kuriositet kan nevnes at i vedtektene til oppgavefelleskapet er skrevet at kommunedirektørene skal være observatører i representantskapsmøtene. Slikt er unødvendig å skrive. Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer.

Velferdssamfunnet og folkestyret vårt er basert på tillit. Når lovene ikke blir fulgt, ødelegges tilliten folk flest har til politikere og forvaltning.

Jeg kunne ha krevd lovlighetskontroll, men den prosessen tar lang tid.

Ståle Refstie som er erfaren ordfører og leder av representantskapet, må nå rydde.

For den som vil lese mer om det jeg skriver, har jeg lagt med pekere til aktuelle dokumenter og lover.


Sunndalsøra 14. februar 2021

Erling Rød

Kommunestyremedlem FrP


Referatsaker http://opengov.cloudapp.net/Meetings/SUNNDAL/Meetings/Details/242533?agendaItemId=201666

Folkevalgt organ https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§5-1

Oppgavefelleskap https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§19-1

Saksbehandlingsregler https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§11-1

Habilitetsregler https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6

Valgbarhet https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§7-2

Kommunedirektør https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/§13-1

Aktive utvalg; http://opengov.cloudapp.net/Meetings/SUNNDAL/Boards

Sammensurium https://snl.no/sammensurium