- Filibusterstrategi gir ikke grønt skifte

- Kommuner tar grep for nullutslippsutvikling – gi dem verktøy nå.

Heidi Finstad administrerende direktør i Treindustrien.  Foto: Ingar Sørensen

Meninger

Oppføring av bygg og anlegg effektivt og klimavennlig krever framfor alt riktig verktøy. Å lytte til kundene gir uovervinnelige konkurransefortrinn. Prinsippet er aktuelt både i næringslivet og i politikken. For å nå klimamål må tempoet økes for grønn innovasjon, ikke minst hos politiske beslutningstakere. Byggeregelverket må endres slik at byggenæringa støtter nullutslippsutviklinga, slik lederne i bykommunene ber om i en kronikk i Aftenposten 19. februar. Filibusterstrategi hvor man debatterer og argumenterer om høna og egget gir verken løsninger eller norske konkurransefortrinn.

I Klimameldingen slår Regjeringen fast at klimakrav i byggeregelverket (TEK) vil styrke grønn verdiskaping og konkurransekraft. Men, Regjeringen gjør heller ikke mer enn kun å slå fast poenget. Byggenæringa er fragmentert. Krav i TEK vil samle byggenæringa i en felles retning, stimulere konkurranse og legge trykk på arbeidet med standardisering og digitalisering. Det vil motvirke sprikende, uoversiktlige krav og uforutsigbarhet i reguleringsplanprosesser.


- Skammelig å ikke kreve bærekraft ved innkjøp til skolebygg

Oppfordrer det offentlige til å legge vekt på klima og miljø ved innkjøp.


Lederne i de toneangivende selskapene Sweco, Rockwool, Veidekke, Protan og Aspelin Ramm sa i et innlegg i Aftenposten i 2019 at krav til klimagassutslipp til byggematerialer gjennom byggeforskriften må til for å få ned utslippene. Lederne i Trondheim, Drammen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Oslo, og i Bergen skriver i Aftenposten 19. februar i år at Plan- og bygningsloven må endres for å redusere klimagassutslipp i hele bygg- og anleggssektoren.

Kommunene er betydelige kunder i byggenæringa, det offentlige står for omtrent 40 prosent av omsetningen. Som planmyndighet er de også premissgivere i byggenæringa. De store byene utgjør en vesentlig del av markedet knyttet til omsetning, og står for store utslipp.

Byggsektoren representerer om lag 30 prosent av globale klimagassutslipp. Byggevarer utgjør alene over 80 % av utslipp fra sektoren. Regjeringen er villig til å bruke milliarder av kroner på prosjektet «Langskip» for transport og lagring av karbon for å bedre klimafotavtrykket fra én materialgruppe, sement og betong. Resultatene fra prosjektet «Langskip» ligger lengre fram i tid. Krav i byggeregelverket nå, vil gi utslippskutt allerede i dag for alle materialgrupper. Utslippsreduksjoner fra en samlet bygg- og anleggssektor krever at det tas i bruk flere virkemidler. Statlige investeringer og teknologiutvikling vil alene ikke gi måloppnåelse knyttet til klimagassutslipp. Bruk av statlige virkemidler må sørge for likebehandling og like konkurransevilkår. Byggeregelverket og offentlige innkjøp er virkemidler som må tas i bruk. Ordførerne og byrådene i de store bykommunene ønsker mer aktiv bruk av plansystemet for å nå klima- og miljømål, og spør Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om Regjeringen vil ta opp hansken? Byggenæringens Landsforening, BNL, har i innspill til programarbeidet foran stortingsvalget vært tydelig på at byggeregelverket må stille klimakrav til materialer og løsninger.

Uansett om Regjeringen plukker opp hansken eller ikke, er det et svært positivt og viktig markedssignal om at premissgiverne og kundene i de største markedene i byggenæringa, Trondheim, Drammen, Stavanger, Tromsø, Bergen Kristiansand og Oslo vil gjøre sitt for en nullutslippsutvikling.

Heidi Finstad

Adm. direktør i Treindustrien